اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (سه ماهه اول سال 1388)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
سه ماهه اول ماه
درصد رشد سال 1387 سال 1388 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
3.0 22945 0 22945 23641 0 23641 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
65.7 242 0 242 401 0 401 بخش خصوصی
-12.2 9471 112 9359 8318 130 8188 وزارت نيرو گازي
23.2 3146 0 3146 3875 0 3875 بخش خصوصی
5.7 14254 0 14254 15065 0 15065 چرخه ترکيبی
-55.0 50.4 11.2 39.2 22.7 10.2 12.5 ديزلی
2.4 50108 123 49985 51323 140 51183 جمع
-37.0 2318 2 2316 1460 1 1459 برقآبی و برق بادی
0.7 52426 125 52301 52783 142 52642 جمع
5.9 1533 0 1533 1623 0 1623 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
68.8 16 0 16 27 0 27 بخش خصوصی
-8.3 60 2 58 55 3 52 وزارت نيرو گازي
114.3 14 0 14 30 0 30 بخش خصوصی
-14.2 275 0 275 236 0 236 چرخه ترکيبی
-25.0 2.4 0.2 2.2 1.8 0.8 1.0 ديزلی
3.8 1900 2 1898 1973 4 1969 جمع
-30.0 40 0 40 28 0 28 برقآبی و برق بادی
3.1 1940 2 1938 2001 4 1997 جمع
2.8 21412 0 21412 22018 0 22018 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
65.5 226 0 226 374 0 374 بخش خصوصی
-12.2 9411 110 9301 8263 127 8136 وزارت نيرو گازي
22.8 3132 0 3132 3845 0 3845 بخش خصوصی
6.1 13979 0 13979 14829 0 14829 چرخه ترکيبی
-56.5 48.0 11.0 37.0 20.9 9.4 11.5 ديزلی
2.4 48208 121 48087 49350 136 49214 جمع
-37.1 2278 2 2276 1432 1 1431 برقآبی و برق بادی
0.6 50486 123 50363 50782 138 50645 جمع
100.4 3929 0 3929 7875 0 7875 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0 0 0 0 0 0 بخش خصوصی
-28.1 356167 4435 351732 256225 2265 253960 وزارت نيرو گازي
-25.5 113992 0 113992 84904 0 84904 بخش خصوصی
49.6 67394 0 67394 100830 0 100830 چرخه ترکيبی
-52.5 15019 3172 11847 7129 3235 3894 ديزلی
-17.9 556501 7607 548894 456963 5500 451463 جمع
-11.2 5034486 0 5034486 4468802 0 4468802 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
72.6 60571 0 60571 104530 0 104530 بخش خصوصی
-10.6 2889196 38460 2850736 2581890 43053 2538837 وزارت نيرو گازي
44.1 744627 0 744627 1072944 0 1072944 بخش خصوصی
1.7 3151927 0 3151927 3205004 0 3205004 چرخه ترکيبی
-3.8 11880807 38460 11842347 11433170 43053 11390117 جمع
70.3 1052827   1052827 1793467   1793467 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
70.3 1052827 0 1052827 1793467 0 1793467 جمع
-1.8 74.0 40.6 74.2 72.2 48.1 72.3 ضريب بار توليدي درصد
  1040 0 1040 1155 0 1155 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵