اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (سه ماهه دوم سال 1388)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
سه ماهه دوم ماه
درصد رشد سال 1387 سال 1388 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.0 14935 0 14935 14935 0 14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290 0 290 290 0 290 بخش خصوصی
13.9 11362 184 11178 12943 184 12759 وزارت نيرو گازي
35.0 3196 0 3196 4315 0 4315 بخش خصوصی
4.5 10638 0 10638 11117 0 11117 چرخه ترکيبی
0.0 418 30 388 418 30 388 ديزلی
7.8 40839 214 40625 44018 214 43804 جمع
0.1 7735 3 7732 7740 3 7737 برقآبی و برق بادی
6.6 48574 217 48357 51758 217 51541 جمع
0.0 14478 0 14478 14478 0 14478 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
0.0 290 0 290 290 0 290 بخش خصوصی
15.3 8775 123 8652 10120 123 9997 وزارت نيرو گازي
35.3 2563 0 2563 3469 0 3469 بخش خصوصی
4.5 9004 0 9004 9409 0 9409 چرخه ترکيبی
0.0 275 24 251 275 24 251 ديزلی
7.5 35385 147 35238 38041 147 37894 جمع
0.1 7244 3 7241 7249 3 7246 برقآبی و برق بادی
6.2 42629 150 42479 45290 150 45140 جمع
1.8 14041 0 14041 14297 0 14297 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
0.0 290 0 290 290 0 290 بخش خصوصی
13.4 8706 123 8583 9873 123 9750 وزارت نيرو گازي
3.9 2563 0 2563 2662 0 2662 بخش خصوصی
4.4 8987 0 8987 9378 0 9378 چرخه ترکيبی
-17.6 165 22 143 136 22 114 ديزلی
5.4 34752 145 34607 36636 145 36491 جمع
129.7 2573 1 2572 5910 1 5909 برقآبی و برق بادی
14.0 37325 146 37179 42546 146 42400 جمع
-2.4 14030 0 14030 13700 0 13700 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
114.8 135 0 135 290 0 290 بخش خصوصی
8.2 8644 121 8523 9355 105 9250 وزارت نيرو گازي
3.9 2563 0 2563 2662 0 2662 بخش خصوصی
3.9 8887 0 8887 9230 0 9230 چرخه ترکيبی
-14.9 134 16 118 114 13 101 ديزلی
2.8 34393 137 34256 35351 118 35233 جمع
138.9 2410 1 2409 5758 1 5757 برقآبی و برق بادی
11.7 36803 138 36665 41109 119 40990 جمع
12.6 34307 138 34169 38630 146 38484 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵