اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (سه ماهه دوم سال 1388)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
سه ماهه دوم ماه
درصد رشد سال 1387 سال 1388 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
-0.7 27183 0 27183 27003 0 27003 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
49.1 273 0 273 407 0 407 بخش خصوصی
8.3 12900 173 12727 13972 184 13788 وزارت نيرو گازي
38.9 3769 0 3769 5237 0 5237 بخش خصوصی
1.6 17233 0 17233 17516 0 17516 چرخه ترکيبی
-30.7 96.5 18.8 77.7 66.9 17.8 49.1 ديزلی
4.5 61455 192 61263 64202 202 64000 جمع
99.3 1295 0 1295 2582 1 2582 برقآبی و برق بادی
6.4 62750 192 62558 66784 202 66582 جمع
-0.5 1836 0 1836 1826 0 1826 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
36.8 19 0 19 26 0 26 بخش خصوصی
5.5 73 2 71 77 3 74 وزارت نيرو گازي
104.3 23 0 23 47 0 47 بخش خصوصی
-3.3 301 0 301 291 0 291 چرخه ترکيبی
-37.3 7.5 1.2 6.3 4.7 1.0 3.7 ديزلی
0.5 2260 3 2256 2272 4 2268 جمع
30.0 10 0 10 13 0 13 برقآبی و برق بادی
0.7 2270 3 2266 2285 4 2281 جمع
-0.7 25347 0 25347 25177 0 25177 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
50.0 254 0 254 381 0 381 بخش خصوصی
8.3 12827 171 12656 13895 181 13714 وزارت نيرو گازي
38.5 3746 0 3746 5190 0 5190 بخش خصوصی
1.7 16932 0 16932 17225 0 17225 چرخه ترکيبی
-30.1 89.0 17.6 71.4 62.2 16.8 45.4 ديزلی
4.6 59195 189 59006 61930 198 61732 جمع
99.9 1285 0 1285 2569 1 2569 برقآبی و برق بادی
6.6 60480 189 60291 64500 198 64301 جمع
-73.9 30418 0 30418 7931 0 7931 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0 0 0 0 0 0 بخش خصوصی
39.4 496427 22777 473650 691873 13990 677883 وزارت نيرو گازي
22.2 221733 0 221733 271012 0 271012 بخش خصوصی
235.6 69699 0 69699 233883 0 233883 چرخه ترکيبی
-29.9 28171 5049 23122 19752 4705 15047 ديزلی
44.7 846448 27826 818622 1224451 18695 1205756 جمع
-5.2 5710217 0 5710217 5415673 0 5415673 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
53.5 67904 0 67904 104217 0 104217 بخش خصوصی
5.2 3905413 42192 3863221 4106894 52320 4054574 وزارت نيرو گازي
46.3 936066 0 936066 1369026 0 1369026 بخش خصوصی
-0.8 3662454 0 3662454 3631740 0 3631740 چرخه ترکيبی
2.4 14282054 42192 14239862 14627550 52320 14575230 جمع
10.0 1648286   1648286 1813502   1813502 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
10.0 1648286 0 1648286 1813502 0 1813502 جمع
-4.4 83.3 62.4 83.4 78.9 62.1 79.0 ضريب بار توليدي درصد
  1010 0 1010 1256 0 1256 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵