اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (تير سال 1388)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
تير ماه
درصد رشد سال 1387 سال 1388 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.0 14935   14935 14935   14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
12.6 11044 184 10860 12438 184 12254 وزارت نيرو گازي
35.0 3196   3196 4315   4315 بخش خصوصی
4.5 10638   10638 11117   11117 چرخه ترکيبی
0.0 418 30 388 418 30 388 ديزلی
7.4 40521 214 40307 43513 214 43299 جمع
0.1 7735 3 7732 7740 3 7737 برقآبی و برق بادی
6.2 48256 217 48039 51253 217 51036 جمع
0.0 14478   14478 14478   14478 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
13.6 8545 123 8422 9704 123 9581 وزارت نيرو گازي
35.3 2563   2563 3469   3469 بخش خصوصی
4.5 9004   9004 9409   9409 چرخه ترکيبی
0.0 275 24 251 275 24 251 ديزلی
7.0 35155 147 35008 37625 147 37478 جمع
0.1 7243 2 7241 7248 2 7246 برقآبی و برق بادی
5.8 42398 149 42249 44873 149 44724 جمع
-0.3 14339   14339 14295   14295 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
15.1 8487 125 8362 9772 125 9647 وزارت نيرو گازي
14.1 2563   2563 2924   2924 بخش خصوصی
4.7 8996   8996 9422   9422 چرخه ترکيبی
27.1 166 22 144 211 23 188 ديزلی
5.9 34841 147 34694 36914 148 36766 جمع
23.4 4769 1 4768 5887 1 5886 برقآبی و برق بادی
8.1 39610 148 39462 42801 149 42652 جمع
0.8 14052   14052 14163   14163 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
114.8 135   135 290   290 بخش خصوصی
9.5 8406 102 8304 9208 125 9083 وزارت نيرو گازي
13.9 2563   2563 2918   2918 بخش خصوصی
4.9 8845   8845 9276   9276 چرخه ترکيبی
-9.3 140 20 120 127 20 107 ديزلی
5.4 34141 122 34019 35982 145 35837 جمع
22.0 4856 1 4855 5926 1 5925 برقآبی و برق بادی
7.5 38997 123 38874 41908 146 41762 جمع
7.9 34292 123 34169 36988 146 36842 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

تاريخ بروزرساني :

مآخذ : شرکت های برق منطقه ای

حداکثر بار توليدی : شرکت مديريت شبکه برق ايران
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵