اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (تير سال 1388)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
تير ماه
درصد رشد سال 1387 سال 1388 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.5 9100   9100 9144   9144 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
45.1 91   91 132   132 بخش خصوصی
7.5 4306 55 4251 4628 60 4568 وزارت نيرو گازي
41.5 1214   1214 1718   1718 بخش خصوصی
6.8 5591   5591 5970   5970 چرخه ترکيبی
-24.8 32.7 6.2 26.5 24.6 6.0 18.6 ديزلی
6.3 20335 61 20274 21617 66 21551 جمع
98.1 507 0 507 1005 0.3 1005 برقآبی و برق بادی
8.5 20842 62 20781 22622 66 22555 جمع
0.0 616 0 616 616 0 616 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
33.3 6 0 6 8 0 8 بخش خصوصی
4.2 24 1 23 25 1 24 وزارت نيرو گازي
36.4 11 0 11 15 0 15 بخش خصوصی
1.0 96 0 96 97 0 97 چرخه ترکيبی
-26.1 2.3 0.4 1.9 1.7 0.4 1.3 ديزلی
1.0 755 1 754 763 1 761 جمع
25.0 4 0 4 5 0 5 برقآبی و برق بادی
1.1 759 1 758 768 1 766 جمع
0.5 8484   8484 8528   8528 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
45.9 85   85 124   124 بخش خصوصی
7.5 4282 54 4228 4603 59 4544 وزارت نيرو گازي
41.6 1203   1203 1703   1703 بخش خصوصی
6.9 5495   5495 5873   5873 چرخه ترکيبی
-24.7 30.4 5.8 24.6 22.9 5.6 17.3 ديزلی
6.5 19579 60 19520 20854 65 20789 جمع
98.7 503 0 503 1000 0.3 1000 برقآبی و برق بادی
8.8 20083 60 20023 21854 65 21789 جمع
-88.9 7242   7242 807   807 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
35.0 155787 6789 148998 210365 4046 206319 وزارت نيرو گازي
-16.1 76980   76980 64565   64565 بخش خصوصی
194.7 25249   25249 74409   74409 چرخه ترکيبی
-24.5 9608 1638 7970 7250 1584 5666 ديزلی
30.0 274866 8427 266439 357396 5630 351766 جمع
0.8 1635348   1635348 1648298   1648298 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
52.5 22396   22396 34155   34155 بخش خصوصی
3.3 1336423 13641 1322782 1380485 17433 1363052 وزارت نيرو گازي
59.2 293315   293315 467065   467065 بخش خصوصی
2.9 1190967   1190967 1225188   1225188 چرخه ترکيبی
6.2 4478449 13641 4464808 4755191 17433 4737758 جمع
-0.4 798389   798389 795484   795484 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
-0.4 798389 0 798389 795484 0 795484 جمع
0.8 83.2 67.3 83.3 84.0 61.0 84.1 ضريب بار توليدي درصد
  393 0 393 493 0 493 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵