اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (سه ماهه چهارم سال 1388)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
سه ماهه چهارم ماه
درصد رشد سال 1387 سال 1388 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.0 14935 0 14935 14935 0 14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290 0 290 290 0 290 بخش خصوصی
-11.2 11799 184 11615 10479 184 10295 وزارت نيرو گازي
17.4 3991 0 3991 4686 0 4686 بخش خصوصی
22.9 11117 0 11117 13664 0 13664 چرخه ترکيبی
1.7 418 30 388 425 30 395 ديزلی
4.5 42550 214 42336 44479 214 44265 جمع
0.8 7735 3 7732 7796 3 7793 برقآبی و برق بادی
4.0 50285 217 50068 52275 217 52058 جمع
-0.4 14663 0 14663 14603 0 14603 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
-12.1 290 0 290 255 0 255 بخش خصوصی
-12.9 10326 132 10194 8991 132 8859 وزارت نيرو گازي
21.9 3182 0 3182 3880 0 3880 بخش خصوصی
17.2 10372 0 10372 12152 0 12152 چرخه ترکيبی
1.4 293 25 268 297 25 272 ديزلی
2.7 39126 157 38969 40178 157 40021 جمع
0.9 7171 2 7169 7235 2 7233 برقآبی و برق بادی
2.4 46297 159 46138 47413 159 47254 جمع
0.5 14082 0 14082 14154 0 14154 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
-12.1 290 0 290 255 0 255 بخش خصوصی
-11.8 10189 125 10064 8984 125 8859 وزارت نيرو گازي
7.0 2249 0 2249 2407 0 2407 بخش خصوصی
22.9 9891 0 9891 12152 0 12152 چرخه ترکيبی
3.1 128 19 109 132 18 114 ديزلی
3.4 36829 144 36685 38084 143 37941 جمع
32.0 4075 0 4075 5378 0 5378 برقآبی و برق بادی
6.3 40904 144 40760 43462 143 43319 جمع
-10.9 12916 0 12916 11513 0 11513 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
3.2 247 0 247 255 0 255 بخش خصوصی
-13.9 8770 76 8694 7555 97 7458 وزارت نيرو گازي
7.0 2249 0 2249 2407 0 2407 بخش خصوصی
15.8 8789 15 8774 10181 0 10181 چرخه ترکيبی
15.9 82 0 82 95 16 79 ديزلی
-3.2 33053 91 32962 32006 113 31893 جمع
45.6 3592 0 3592 5229 0 5229 برقآبی و برق بادی
1.6 36645 91 36554 37235 113 37122 جمع
1.2 28770 99 28671 29103 113 28990 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵