اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (سه ماهه چهارم سال 1388)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
سه ماهه چهارم ماه
درصد رشد سال 1387 سال 1388 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
-2.0 22108 0 22108 21671 0 21671 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
29.3 270 0 270 349 0 349 بخش خصوصی
-20.5 6268 72 6196 4983 77 4906 وزارت نيرو گازي
-11.2 3954 0 3954 3510 0 3510 بخش خصوصی
7.1 12111 0 12111 12973 0 12973 چرخه ترکيبی
-43.6 19.5 9.5 10.0 11 8.4 2.6 ديزلی
-2.8 44731 82 44649 43497 85 43412 جمع
235.5 684 0 684 2295 0 2295 برقآبی و برق بادی
0.8 45415 82 45333 45792 86 45707 جمع
-2.4 1466 0 1466 1431 0 1431 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
26.3 19 0 19 24 0 24 بخش خصوصی
-14.0 50 2 48 43 2 41 وزارت نيرو گازي
-6.1 33 0 33 31 0 31 بخش خصوصی
2.0 201 0 201 205 0 205 چرخه ترکيبی
-37.5 1.6 0.6 1.0 1.0 0.6 0.4 ديزلی
-2.0 1771 3 1768 1735 3 1732 جمع
-60.0 40 0 40 16 0 16 برقآبی و برق بادی
-3.3 1811 3 1808 1751 3 1748 جمع
-1.9 20642 0 20642 20240 0 20240 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
29.5 251 0 251 325 0 325 بخش خصوصی
-20.6 6218 70 6148 4940 75 4865 وزارت نيرو گازي
-11.3 3921 0 3921 3479 0 3479 بخش خصوصی
7.2 11910 0 11910 12768 0 12768 چرخه ترکيبی
-44.1 17.9 8.9 9.0 10 7.8 2.2 ديزلی
-2.8 42960 79 42881 41762 83 41679 جمع
253.9 644 0 644 2279 0 2279 برقآبی و برق بادی
1.0 43604 79 43525 44041 83 43958 جمع
-67.6 42120 0 42120 13643 0 13643 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0 0 0 0 0 0 بخش خصوصی
-37.1 709060 25 709035 445911 1052 444859 وزارت نيرو گازي
-21.5 447247 0 447247 351179 0 351179 بخش خصوصی
-5.1 728058 0 728058 690602 0 690602 چرخه ترکيبی
-44.4 5520 2511 3009 3069 2261 808 ديزلی
-22.1 1932005 2536 1929469 1504404 3313 1501091 جمع
24.9 1846493 0 1846493 2305396 0 2305396 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
30.5 67332 0 67332 87887 0 87887 بخش خصوصی
-14.6 1417130 24439 1392691 1209821 25260 1184561 وزارت نيرو گازي
-1.2 745507 0 745507 736335 0 736335 بخش خصوصی
13.1 1969608 0 1969608 2226822 0 2226822 چرخه ترکيبی
8.6 6046070 24439 6021631 6566261 25260 6541001 جمع
-13.8 3854282   3854282 3321711   3321711 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
-13.8 3854282 0 3854282 3321711 0 3321711 جمع
1.5 74.6 38.1 74.8 76.1 35.4 76.3 ضريب بار توليدي درصد (با در نظر گرفتن صنايع بزرگ)
  962 0 962 1513 0 1513 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵