اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (آبان سال 1389)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
آبان ماه
درصد رشد سال 1388 سال 1389 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.0 14935   14935 14935   14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
5.2 10876 184 10692 11438 184 11254 وزارت نيرو گازي
34.9 4315   4315 5820   5820 بخش خصوصی
2.4 13344   13344 13664   13664 چرخه ترکيبی
-2.4 418 30 388 408 30 378 ديزلی
5.4 44178 214 43964 46555 214 46341 جمع
0.7 7767 3 7764 7818 3 7815 برقآبی و برق بادی
4.7 51945 217 51728 54373 217 54156 جمع
0.1 14564   14564 14584   14584 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
-12.1 290   290 255   255 بخش خصوصی
2.5 9141 129 9012 9371 129 9242 وزارت نيرو گازي
40.2 3469   3469 4862   4862 بخش خصوصی
-2.7 11950   11950 11630   11630 چرخه ترکيبی
-2.8 288 25 263 280 25 255 ديزلی
3.2 39702 154 39548 40982 154 40828 جمع
5.0 7443 2 7441 7818 3 7815 برقآبی و برق بادی
3.5 47145 156 46989 48800 157 48643 جمع
-3.5 14058   14058 13572   13572 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
-57.9 290   290 122   122 بخش خصوصی
2.9 8880 125 8755 9139 125 9014 وزارت نيرو گازي
80.0 1687   1687 3037   3037 بخش خصوصی
3.2 11783   11783 12161   12161 چرخه ترکيبی
-51.1 141 25 116 69 24 45 ديزلی
3.4 36839 150 36689 38100 149 37951 جمع
48.2 4596 1 4595 6813 1 6812 برقآبی و برق بادی
8.4 41435 151 41284 44913 150 44763 جمع
5.7 12301   12301 12999   12999 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
-57.9 290   290 122   122 بخش خصوصی
-5.2 8880 125 8755 8421 102 8319 وزارت نيرو گازي
66.9 1687   1687 2815   2815 بخش خصوصی
-1.3 11783   11783 11624   11624 چرخه ترکيبی
-83.7 141 25 116 23 1 22 ديزلی
2.6 35082 150 34932 36004 103 35901 جمع
36.6 4596 1 4595 6278   6278 برقآبی و برق بادی
6.6 39678 151 39527 42282 103 42179 جمع
5.7 29041 151 28890 30692 103 30589 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

تاريخ بروزرساني :

مآخذ : شرکت های برق منطقه ای

حداکثر بار توليدی : شرکت مديريت شبکه برق ايران
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵