اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (آبان سال 1389)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
آبان ماه
درصد رشد سال 1388 سال 1389 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
9.5 6005   6005 6573   6573 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
-40.7 113   113 67   67 بخش خصوصی
-14.9 2805 40 2765 2386 42 2344 وزارت نيرو گازي
16.1 1291   1291 1499   1499 بخش خصوصی
7.3 5164   5164 5541   5541 چرخه ترکيبی
-23.6 7.2 4.6 2.6 5.5 3.3 2.2 ديزلی
4.5 15385 45 15341 16072 45 16026 جمع
40.8 326 0 326 459 0 459 برقآبی و برق بادی
5.2 15711 45 15667 16531 46 16485 جمع
8.1 418 0 418 452 0 452 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
-37.5 8 0 8 5 0 5 بخش خصوصی
-85.3 116 1 115 17 1 16 وزارت نيرو گازي
9.1 11 0 11 12 0 12 بخش خصوصی
14.7 75 0 75 86 0 86 چرخه ترکيبی
-16.7 0.6 0.3 0.3 0.5 0.2 0.3 ديزلی
-8.9 629 1 627 573 1 571 جمع
31.3 3.2 0.2 3 4.2 0.2 4 برقآبی و برق بادی
-8.7 632 2 630 577 1 575 جمع
9.6 5587   5587 6121   6121 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
-41.0 105   105 62   62 بخش خصوصی
-11.9 2689 39 2650 2369 41 2328 وزارت نيرو گازي
16.2 1280   1280 1487   1487 بخش خصوصی
7.2 5089   5089 5455   5455 چرخه ترکيبی
-24.2 6.6 4.3 2.3 5 3.1 1.9 ديزلی
5.0 14757 43 14713 15499 44 15455 جمع
40.9 323   323 455   455 برقآبی و برق بادی
5.8 15080 43 15036 15954 44 15910 جمع
10.3 5941   5941 6553   6553 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
11.9 166163 1 166162 185909 3905 182004 وزارت نيرو گازي
-0.4 101125   101125 100693   100693 بخش خصوصی
26.0 158537   158537 199769   199769 چرخه ترکيبی
-20.8 2071 1252 819 1641 917 724 ديزلی
14.0 433837 1253 432584 494565 4822 489743 جمع
-16.9 907088   907088 753391   753391 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
-40.0 28544   28544 17115   17115 بخش خصوصی
-21.3 779481 13578 765903 613075 11436 601639 وزارت نيرو گازي
25.7 295426   295426 371450   371450 بخش خصوصی
-2.0 1047931   1047931 1027164   1027164 چرخه ترکيبی
-9.0 3058470 13578 3044892 2782195 11436 2770759 جمع
46.8 668310   668310 980813   980813 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
46.8 668310 0 668310 980813 0 980813 جمع
0.4 77.2 41.2 77.3 77.6 61.4 77.6 ضريب بار توليدي درصد
  422 0 422 616 0 616 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵