اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (آذر سال 1389)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
آذر ماه
درصد رشد سال 1388 سال 1389 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.0 14935   14935 14935   14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
6.7 10876 184 10692 11600 184 11416 وزارت نيرو گازي
33.3 4365   4365 5820   5820 بخش خصوصی
2.4 13344   13344 13664   13664 چرخه ترکيبی
-2.4 418 30 388 408 30 378 ديزلی
5.6 44228 214 44014 46717 214 46503 جمع
3.9 7767 3 7764 8068 3 8065 برقآبی و برق بادی
5.4 51995 217 51778 54785 217 54568 جمع
0.1 14564   14564 14584   14584 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
-12.1 290   290 255   255 بخش خصوصی
5.8 8982 127 8855 9504 129 9375 وزارت نيرو گازي
38.4 3513   3513 4862   4862 بخش خصوصی
-1.6 11815   11815 11630   11630 چرخه ترکيبی
-1.7 286 25 261 281 25 256 ديزلی
4.2 39450 152 39298 41116 154 40962 جمع
8.8 7418 2 7416 8068 3 8065 برقآبی و برق بادی
4.9 46868 154 46714 49184 157 49027 جمع
-2.1 14198   14198 13905   13905 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
75.9 145   145 255   255 بخش خصوصی
8.4 8851 127 8724 9596 125 9471 وزارت نيرو گازي
23.9 2343   2343 2903   2903 بخش خصوصی
2.2 11834   11834 12094   12094 چرخه ترکيبی
-17.2 134 20 114 111 24 87 ديزلی
3.6 37505 147 37358 38864 149 38715 جمع
3.0 5180   5180 5336 1 5335 برقآبی و برق بادی
3.5 42685 147 42538 44200 150 44050 جمع
2.8 12711   12711 13066   13066 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
75.9 145   145 255   255 بخش خصوصی
4.3 8050 100 7950 8400 63 8337 وزارت نيرو گازي
24.5 2343   2343 2917   2917 بخش خصوصی
5.1 10204   10204 10727   10727 چرخه ترکيبی
-21.8 101 11 90 79 16 63 ديزلی
5.6 33554 111 33443 35444 79 35365 جمع
-1.7 5040   5040 4953   4953 برقآبی و برق بادی
4.7 38594 111 38483 40397 79 40318 جمع
3.6 28354 111 28243 29383 79 29304 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

تاريخ بروزرساني :

مآخذ : شرکت های برق منطقه ای

حداکثر بار توليدی : شرکت مديريت شبکه برق ايران
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵