اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (آذر سال 1389)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
آذر ماه
درصد رشد سال 1388 سال 1389 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
2.1 7078   7078 7227   7227 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
4566.7 3   3 140   140 بخش خصوصی
-22.1 1960 25 1935 1527 27 1500 وزارت نيرو گازي
5.2 1160   1160 1220   1220 بخش خصوصی
7.9 4673   4673 5041   5041 چرخه ترکيبی
-20.0 4 3 1 3.2 2.2 1 ديزلی
1.9 14878 28 14850 15158 29 15129 جمع
55.5 357   357 555   555 برقآبی و برق بادی
3.1 15235 28 15207 15713 29 15684 جمع
4.0 470 0 470 489 0 489 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
#DIV/0! 0 0 0 10 0 10 بخش خصوصی
6.7 15 0 15 16 1 15 وزارت نيرو گازي
10.0 10 0 10 11 0 11 بخش خصوصی
-2.5 81 0 81 79 0 79 چرخه ترکيبی
-80.0 1.0 1.0 0.0 0.2 0.2 0.0 ديزلی
4.9 577 1 576 605 1 604 جمع
-25.0 4 0 4 3 0 3 برقآبی و برق بادی
4.7 581 1 580 608 1 607 جمع
2.0 6608   6608 6738   6738 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
4233.3 3   3 130   130 بخش خصوصی
-22.3 1945 25 1920 1511 26 1485 وزارت نيرو گازي
5.1 1150   1150 1209   1209 بخش خصوصی
8.1 4592   4592 4962   4962 چرخه ترکيبی
0.0 3 2 1 3 2 1 ديزلی
1.8 14301 27 14274 14553 28 14525 جمع
56.4 353   353 552   552 برقآبی و برق بادی
3.1 14654 27 14627 15105 28 15077 جمع
-7.9 14362   14362 13222   13222 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
-45.4 287630   287630 157120   157120 وزارت نيرو گازي
-60.6 234961   234961 92646   92646 بخش خصوصی
-55.7 566590   566590 250780   250780 چرخه ترکيبی
-11.7 1016 666 350 897 609 288 ديزلی
-53.4 1104559 666 1103893 514665 609 514056 جمع
84.2 361270   361270 665595   665595 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
4475.6 770   770 35232   35232 بخش خصوصی
-7.9 375464 8580 366884 345712 9261 336451 وزارت نيرو گازي
134.9 119369   119369 280360   280360 بخش خصوصی
71.5 509830   509830 874500   874500 چرخه ترکيبی
61.1 1366703 8580 1358123 2201399 9261 2192138 جمع
-17.8 1476414   1476414 1213946   1213946 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
-17.8 1476414 0 1476414 1213946 0 1213946 جمع
0.4 76.9 35.0 77.1 77.3 51.3 77.4 ضريب بار توليدي درصد
  469 0 469 637 0 637 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵