اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (بهمن سال 1389)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
بهمن ماه
درصد رشد سال 1388 سال 1389 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.0 14935   14935 14935   14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
17.9 10527 184 10343 12410 184 12226 وزارت نيرو گازي
24.2 4686   4686 5820   5820 بخش خصوصی
2.4 13504   13504 13824   13824 چرخه ترکيبی
-4.0 425 30 395 408 30 378 ديزلی
7.5 44367 214 44153 47687 214 47473 جمع
6.9 7796 3 7793 8331 3 8328 برقآبی و برق بادی
7.4 52163 217 51946 56018 217 55801 جمع
-0.2 14602   14602 14566   14566 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
0.0 255   255 255   255 بخش خصوصی
17.0 9031 132 8899 10568 132 10436 وزارت نيرو گازي
25.3 3880   3880 4862   4862 بخش خصوصی
1.6 11992   11992 12186   12186 چرخه ترکيبی
-3.7 297 25 272 286 25 261 ديزلی
6.7 40057 157 39900 42723 157 42566 جمع
15.2 7233 2 7231 8331 3 8328 برقآبی و برق بادی
8.0 47290 159 47131 51054 160 50894 جمع
-2.5 14154   14154 13804   13804 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
0.0 255   255 255   255 بخش خصوصی
10.2 9024 125 8899 9942 130 9812 وزارت نيرو گازي
-2.8 2604   2604 2532   2532 بخش خصوصی
3.3 11992   11992 12387   12387 چرخه ترکيبی
-40.6 106 24 82 63 23 40 ديزلی
2.2 38135 149 37986 38983 153 38830 جمع
2.7 5636 1 5635 5789 1 5788 برقآبی و برق بادی
2.3 43771 150 43621 44772 154 44618 جمع
-1.6 12904   12904 12701   12701 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
0.0 255   255 255   255 بخش خصوصی
5.5 7748 72 7676 8171 94 8077 وزارت نيرو گازي
-2.8 2604   2604 2532   2532 بخش خصوصی
4.4 10598   10598 11069   11069 چرخه ترکيبی
-56.0 75 13 62 33 16 17 ديزلی
1.7 34184 85 34099 34761 110 34651 جمع
719.9 588   588 4821   4821 برقآبی و برق بادی
13.8 34772 85 34687 39582 110 39472 جمع
-6.4 28643 85 28558 26798 110 26688 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

تاريخ بروزرساني :

مآخذ : شرکت های برق منطقه ای

حداکثر بار توليدی : شرکت مديريت شبکه برق ايران
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵