اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (بهمن سال 1389)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
بهمن ماه
درصد رشد سال 1388 سال 1389 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
-4.4 7353   7353 7029   7029 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
-33.8 160   160 106   106 بخش خصوصی
-13.5 1627 25 1602 1407 23 1384 وزارت نيرو گازي
-5.2 1164   1164 1103   1103 بخش خصوصی
12.1 4369   4369 4899   4899 چرخه ترکيبی
-26.8 4.1 3 1.1 3 2.9 0.1 ديزلی
-0.9 14677 28 14649 14547 26 14521 جمع
-63.8 778   778 282 0 282 برقآبی و برق بادی
-4.1 15455 28 15427 14829 26 14803 جمع
-5.9 492 0 492 463 0 463 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
-27.3 11 0 11 8 0 8 بخش خصوصی
-6.3 16 1 15 15 1 14 وزارت نيرو گازي
-9.1 11 0 11 10 0 10 بخش خصوصی
28.8 66 0 66 85 0 85 چرخه ترکيبی
-33.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0.0 ديزلی
-2.5 596.3 1.2 595.1 581.2 1.2 580.0 جمع
-33.3 6 0 6 4 0 4 برقآبی و برق بادی
-2.8 602 1 601 585 1 584 جمع
-4.3 6861   6861 6566   6566 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
-34.2 149   149 98   98 بخش خصوصی
-13.6 1611 24 1587 1392 22 1370 وزارت نيرو گازي
-5.2 1153   1153 1093   1093 بخش خصوصی
11.9 4303   4303 4814   4814 چرخه ترکيبی
-26.3 3.8 2.8 1 2.8 2.7 0.1 ديزلی
-0.8 14081 27 14054 13966 25 13941 جمع
-64.0 772   772 278   278 برقآبی و برق بادی
-4.1 14853 27 14826 14244 25 14219 جمع
16.4 7226   7226 8411   8411 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
-10.2 228061   228061 204777 218 204559 وزارت نيرو گازي
9.0 161254   161254 175800   175800 بخش خصوصی
42.4 367047   367047 522709   522709 چرخه ترکيبی
-31.1 1142 785 357 787 745 42 ديزلی
19.3 764730 785 763945 912484 963 911521 جمع
-22.9 570533   570533 439793   439793 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
-32.5 40336   40336 27234   27234 بخش خصوصی
-18.6 310721 8452 302269 253018 7562 245456 وزارت نيرو گازي
-21.4 203625   203625 159961   159961 بخش خصوصی
-11.9 625032   625032 550806   550806 چرخه ترکيبی
-18.3 1750247 8452 1741795 1430812 7562 1423250 جمع
4.0 1307907   1307907 1360381   1360381 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
4.0 1307907 0 1307907 1360381 0 1360381 جمع
3.4 77.0 45.8 77.1 80.5 32.7 80.6 ضريب بار توليدي درصد
  427 0 427 694 0 694 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵