اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (دي سال 1389)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
دي ماه
درصد رشد سال 1388 سال 1389 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.0 14935   14935 14935   14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
13.3 10527 184 10343 11924 184 11740 وزارت نيرو گازي
24.2 4687   4687 5820   5820 بخش خصوصی
3.6 13344   13344 13824   13824 چرخه ترکيبی
-4.0 425 30 395 408 30 378 ديزلی
6.8 44208 214 43994 47201 214 46987 جمع
3.5 7795 3 7792 8068 3 8065 برقآبی و برق بادی
6.3 52003 217 51786 55269 217 55052 جمع
-0.3 14603   14603 14566   14566 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
0.0 255   255 255   255 بخش خصوصی
12.4 9031 132 8899 10155 132 10023 وزارت نيرو گازي
25.3 3880   3880 4862   4862 بخش خصوصی
3.0 11832   11832 12186   12186 چرخه ترکيبی
-3.7 297 25 272 286 25 261 ديزلی
6.0 39898 157 39741 42310 157 42153 جمع
11.6 7232 2 7230 8068 3 8065 برقآبی و برق بادی
6.9 47130 159 46971 50378 160 50218 جمع
-2.2 14124   14124 13818   13818 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
109.0 122   122 255   255 بخش خصوصی
10.2 8989 125 8864 9908 125 9783 وزارت نيرو گازي
22.5 2088   2088 2557   2557 بخش خصوصی
1.4 11965   11965 12137   12137 چرخه ترکيبی
32.0 75 24 51 99 24 75 ديزلی
3.8 37363 149 37214 38774 149 38625 جمع
-0.9 4801   4801 4757 1 4756 برقآبی و برق بادی
3.2 42164 149 42015 43531 150 43381 جمع
-0.3 13114   13114 13069   13069 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
109.0 122   122 255   255 بخش خصوصی
9.8 7847 45 7802 8613 48 8565 وزارت نيرو گازي
22.5 2088   2088 2557   2557 بخش خصوصی
-1.1 10913   10913 10796   10796 چرخه ترکيبی
82.9 35 13 22 64 12 52 ديزلی
3.6 34119 58 34061 35354 60 35294 جمع
-0.3 4574   4574 4561   4561 برقآبی و برق بادی
3.2 38693 58 38635 39915 60 39855 جمع
-2.5 28595 58 28537 27877 60 27817 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

تاريخ بروزرساني :

مآخذ : شرکت های برق منطقه ای

حداکثر بار توليدی : شرکت مديريت شبکه برق ايران
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵