اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (دي سال 1389)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
دي ماه
درصد رشد سال 1388 سال 1389 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
-2.0 7669   7669 7518   7518 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
108.3 48   48 100   100 بخش خصوصی
-4.9 1557 24 1533 1481 24 1457 وزارت نيرو گازي
-7.6 1113   1113 1028   1028 بخش خصوصی
13.2 4393   4393 4973   4973 چرخه ترکيبی
10.0 3 2.8 0.2 3.3 2.7 0.6 ديزلی
2.2 14783 27 14756 15103 27 15077 جمع
16.3 380 0 380 442   442 برقآبی و برق بادی
2.5 15163 27 15136 15545 27 15519 جمع
0.0 502 0 502 502 0 502 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
133.3 3 0 3 7 0 7 بخش خصوصی
7.1 14 1 13 15 1 14 وزارت نيرو گازي
0.0 10 0 10 10 0 10 بخش خصوصی
9.9 71 0 71 78 0 78 چرخه ترکيبی
-33.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0.0 ديزلی
2.0 600.3 1.2 599.1 612.2 1.2 611.0 جمع
-25.0 4 0 4 3 0 3 برقآبی و برق بادی
1.8 604 1 603 615 1 614 جمع
-2.1 7167   7167 7016   7016 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
106.7 45   45 93   93 بخش خصوصی
-5.0 1543 23 1520 1466 23 1443 وزارت نيرو گازي
-7.7 1103   1103 1018   1018 بخش خصوصی
13.3 4322   4322 4895   4895 چرخه ترکيبی
14.8 2.7 2.6 0.1 3.1 2.5 0.6 ديزلی
2.2 14183 26 14157 14491 26 14466 جمع
16.7 376 0 376 439   439 برقآبی و برق بادی
2.6 14559 26 14533 14930 26 14905 جمع
332.4 3305   3305 14291   14291 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
123.7 119274   119274 266831   266831 وزارت نيرو گازي
50.6 116804   116804 175889   175889 بخش خصوصی
375.9 147391   147391 701459   701459 چرخه ترکيبی
11.5 810 767 43 903 711 192 ديزلی
199.1 387584 767 386817 1159373 711 1158662 جمع
-46.9 698396   698396 370677   370677 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
104.0 12101   12101 24690   24690 بخش خصوصی
-45.4 402078 7910 394168 219659 8037 211622 وزارت نيرو گازي
-40.2 231293   231293 138295   138295 بخش خصوصی
-50.8 817955   817955 402607   402607 چرخه ترکيبی
-46.5 2161823 7910 2153913 1155928 8037 1147891 جمع
19.7 1307540   1307540 1565689   1565689 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
19.7 1307540 0 1307540 1565689 0 1565689 جمع
4.1 75.7 64.4 75.8 79.8 61.8 79.8 ضريب بار توليدي درصد
  431 0 431 472 0 472 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵