اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (اسفند سال 1389)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
اسفند ماه
درصد رشد سال 1388 سال 1389 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.0 14935   14935 14935   14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
18.4 10479 184 10295 12410 184 12226 وزارت نيرو گازي
24.2 4686   4686 5820   5820 بخش خصوصی
2.3 13664   13664 13984   13984 چرخه ترکيبی
-4.0 425 30 395 408 30 378 ديزلی
7.6 44479 214 44265 47847 214 47633 جمع
10.1 7796 3 7793 8581 3 8578 برقآبی و برق بادی
7.9 52275 217 52058 56428 217 56211 جمع
-0.3 14603   14603 14566   14566 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
0.0 255   255 255   255 بخش خصوصی
17.5 8991 132 8859 10568 132 10436 وزارت نيرو گازي
25.3 3880   3880 4862   4862 بخش خصوصی
1.4 12152   12152 12322   12322 چرخه ترکيبی
-3.7 297 25 272 286 25 261 ديزلی
6.7 40178 157 40021 42859 157 42702 جمع
18.6 7235 2 7233 8581 3 8578 برقآبی و برق بادی
8.5 47413 159 47254 51440 160 51280 جمع
-4.3 14154   14154 13548   13548 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
0.0 255   255 255   255 بخش خصوصی
14.8 8984 125 8859 10310 129 10181 وزارت نيرو گازي
-0.1 2407   2407 2405   2405 بخش خصوصی
-0.1 12152   12152 12139   12139 چرخه ترکيبی
-43.9 132 18 114 74 23 51 ديزلی
1.7 38084 143 37941 38731 152 38579 جمع
39.9 5378   5378 7524 1 7523 برقآبی و برق بادی
6.4 43462 143 43319 46255 153 46102 جمع
13.6 11513   11513 13082   13082 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
0.0 255   255 255   255 بخش خصوصی
19.0 7555 97 7458 8989 85 8904 وزارت نيرو گازي
-0.1 2407   2407 2405   2405 بخش خصوصی
17.3 10181   10181 11939   11939 چرخه ترکيبی
-55.8 95 16 79 42 14 28 ديزلی
14.7 32006 113 31893 36712 99 36613 جمع
8.1 5229   5229 5650 0 5650 برقآبی و برق بادی
13.8 37235 113 37122 42362 99 42263 جمع
-7.7 29103 113 28990 26853 99 26754 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

تاريخ بروزرساني :

مآخذ : شرکت های برق منطقه ای

حداکثر بار توليدی : شرکت مديريت شبکه برق ايران
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵