اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (اسفند سال 1389)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
اسفند ماه
درصد رشد سال 1388 سال 1389 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
-12.5 6649   6649 5820   5820 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
-12.1 141   141 124   124 بخش خصوصی
-8.1 1799 28 1771 1654 25 1629 وزارت نيرو گازي
2.0 1233   1233 1258   1258 بخش خصوصی
20.7 4211   4211 5084   5084 چرخه ترکيبی
-43.6 3.9 2.6 1.3 2.2 2.1 0.1 ديزلی
-0.7 14037 31 14006 13942 27 13915 جمع
-34.6 1137   1137 744   744 برقآبی و برق بادی
-3.2 15174 31 15143 14686 27 14659 جمع
-7.3 437 0 437 405 0 405 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
-20.0 10 0 10 8 0 8 بخش خصوصی
15.4 13 0 13 15 1 14 وزارت نيرو گازي
10.0 10 0 10 11 0 11 بخش خصوصی
27.9 68 0 68 87 0 87 چرخه ترکيبی
-75.0 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 ديزلی
-2.3 538.4 0.2 538.2 526.1 1.1 525.0 جمع
-16.7 6 0 6 5 0 5 برقآبی و برق بادی
-2.4 544 0 544 531 1 530 جمع
-12.8 6212   6212 5415   5415 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
-11.5 131   131 116   116 بخش خصوصی
-8.2 1786 28 1758 1639 24 1615 وزارت نيرو گازي
2.0 1223   1223 1247   1247 بخش خصوصی
20.6 4143   4143 4997   4997 چرخه ترکيبی
-40.0 3.5 2.4 1.1 2.1 2 0.1 ديزلی
-0.6 13499 30 13468 13416 26 13390 جمع
-34.7 1131   1131 739   739 برقآبی و برق بادی
-3.2 14630 30 14599 14155 26 14129 جمع
46.9 3112   3112 4573   4573 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
61.9 98576 1052 97524 159616 30 159586 وزارت نيرو گازي
9.8 73121   73121 80284   80284 بخش خصوصی
-14.7 176164   176164 150295   150295 چرخه ترکيبی
-47.4 1117 709 408 587 551 36 ديزلی
12.3 352090 1761 350329 395355 581 394774 جمع
-25.5 1036467   1036467 772335   772335 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
-11.8 35450   35450 31258   31258 بخش خصوصی
-23.8 497022 8898 488124 378881 8393 370488 وزارت نيرو گازي
2.6 301417   301417 309270   309270 بخش خصوصی
21.1 783835   783835 948833   948833 چرخه ترکيبی
-8.0 2654191 8898 2645293 2440577 8393 2432184 جمع
5.6 706264   706264 745709   745709 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
5.6 706264 0 706264 745709 0 745709 جمع
4.4 77.3 38.9 77.5 81.7 39.3 81.9 ضريب بار توليدي درصد
  486 0 486 584 0 584 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵