اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (سه ماهه سوم سال 1389)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
سه ماهه سوم ماه
درصد رشد سال 1388 سال 1389 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.0 14935 0 14935 14935 0 14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290 0 290 290 0 290 بخش خصوصی
6.7 10876 184 10692 11600 184 11416 وزارت نيرو گازي
33.3 4365 0 4365 5820 0 5820 بخش خصوصی
2.4 13344 0 13344 13664 0 13664 چرخه ترکيبی
-2.4 418 30 388 408 30 378 ديزلی
5.6 44228 214 44014 46717 214 46503 جمع
3.9 7767 3 7764 8068 3 8065 برقآبی و برق بادی
5.4 51995 217 51778 54785 217 54568 جمع
0.1 14564 0 14564 14584 0 14584 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
-12.1 290 0 290 255 0 255 بخش خصوصی
5.8 8982 127 8855 9504 129 9375 وزارت نيرو گازي
38.4 3513 0 3513 4862 0 4862 بخش خصوصی
-1.6 11815 0 11815 11630 0 11630 چرخه ترکيبی
-1.7 286 25 261 281 25 256 ديزلی
4.2 39450 152 39298 41116 154 40962 جمع
8.8 7418 2 7416 8068 3 8065 برقآبی و برق بادی
4.9 46868 154 46714 49184 157 49027 جمع
-2.1 14198 0 14198 13905 0 13905 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
75.9 145 0 145 255 0 255 بخش خصوصی
8.4 8851 127 8724 9596 125 9471 وزارت نيرو گازي
23.9 2343 0 2343 2903 0 2903 بخش خصوصی
2.2 11834 0 11834 12094 0 12094 چرخه ترکيبی
-17.2 134 20 114 111 24 87 ديزلی
3.6 37505 147 37358 38864 149 38715 جمع
3.0 5180 0 5180 5336 1 5335 برقآبی و برق بادی
3.5 42685 147 42538 44200 150 44050 جمع
2.8 12711 0 12711 13066 0 13066 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
75.9 145 0 145 255 0 255 بخش خصوصی
4.3 8050 100 7950 8400 63 8337 وزارت نيرو گازي
24.5 2343 0 2343 2917 0 2917 بخش خصوصی
5.1 10204 0 10204 10727 0 10727 چرخه ترکيبی
-21.8 101 11 90 79 16 63 ديزلی
5.6 33554 111 33443 35444 79 35365 جمع
-1.7 5040 0 5040 4953 0 4953 برقآبی و برق بادی
4.7 38594 111 38483 40397 79 40318 جمع
5.9 32461 151 32310 34390 136 34254 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵