اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (سه ماهه سوم سال 1389)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
سه ماهه سوم ماه
درصد رشد سال 1388 سال 1389 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
4.2 19940 0 19940 20779 0 20779 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
26.3 251 0 251 317 0 317 بخش خصوصی
-7.5 7779 112 7667 7195 127 7068 وزارت نيرو گازي
20.4 3934 0 3934 4735 0 4735 بخش خصوصی
8.1 15253 0 15253 16495 0 16495 چرخه ترکيبی
-6.2 17.8 12.3 5.5 16.7 10.6 6.1 ديزلی
5.0 47175 124 47051 49538 138 49400 جمع
33.1 1177 0 1177 1567 0 1567 برقآبی و برق بادی
5.7 48352 125 48228 51105 138 50967 جمع
4.9 1356 0 1356 1422 0 1422 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
27.8 18 0 18 23 0 23 بخش خصوصی
-64.9 151 2 149 53 3 50 وزارت نيرو گازي
18.2 33 0 33 39 0 39 بخش خصوصی
-8.8 285 0 285 260 0 260 چرخه ترکيبی
-9.5 2.1 1.6 0.5 1.9 0.7 1.2 ديزلی
-2.5 1845 4 1842 1799 4 1795 جمع
0.0 10.2 0.2 10 10.2 0.2 10 برقآبی و برق بادی
-2.5 1855 4 1852 1809 4 1805 جمع
4.2 18584 0 18584 19357 0 19357 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
26.2 233 0 233 294 0 294 بخش خصوصی
-6.4 7628 110 7518 7142 124 7018 وزارت نيرو گازي
20.4 3901 0 3901 4696 0 4696 بخش خصوصی
8.5 14968 0 14968 16235 0 16235 چرخه ترکيبی
-5.7 15.7 10.7 5.0 14.8 9.9 4.9 ديزلی
5.3 45330 121 45209 47739 134 47605 جمع
33.4 1167 0 1167 1557 0 1557 برقآبی و برق بادی
6.0 46497 121 46376 49296 134 49162 جمع
-2.4 21229 0 21229 20720 0 20720 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0 0 0 0 0 0 بخش خصوصی
-19.9 613493 2370 611123 491230 8462 482768 وزارت نيرو گازي
-34.2 399406 0 399406 262832 0 262832 بخش خصوصی
-37.3 775845 0 775845 486482 0 486482 چرخه ترکيبی
-7.2 4932 3203 1729 4577 2932 1645 ديزلی
-30.3 1814905 5573 1809332 1265841 11394 1254447 جمع
8.8 2585774 0 2585774 2813500 0 2813500 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
26.7 63150 0 63150 80027 0 80027 بخش خصوصی
-5.2 2029909 37616 1992293 1923855 37089 1886766 وزارت نيرو گازي
51.4 808993 0 808993 1224922 0 1224922 بخش خصوصی
15.7 2744952 0 2744952 3175957 0 3175957 چرخه ترکيبی
12.0 8232778 37616 8195162 9218261 37089 9181172 جمع
0.6 2668414   2668414 2683892   2683892 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
0.6 2668414 0 2668414 2683892 0 2683892 جمع
0.7 68.5 36.9 68.7 69.2 45.4 69.3 ضريب بار توليدي درصد (با در نظر گرفتن صنايع بزرگ)
1292 0 1292 2033 0 2033 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵