اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (فروردين سال 1389)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
فروردين ماه
درصد رشد سال 1388 سال 1389 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.0 14935   14935 14935   14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
-12.4 11958 184 11774 10479 184 10295 وزارت نيرو گازي
17.4 3991   3991 4686   4686 بخش خصوصی
22.9 11117   11117 13664   13664 چرخه ترکيبی
1.7 418 30 388 425 30 395 ديزلی
4.1 42709 214 42495 44479 214 44265 جمع
1.1 7735 3 7732 7818 3 7815 برقآبی و برق بادی
3.7 50444 217 50227 52297 217 52080 جمع
0.3 14559   14559 14603   14603 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
-12.1 290   290 255   255 بخش خصوصی
-15.8 9844 123 9721 8292 123 8169 وزارت نيرو گازي
21.9 3182   3182 3880   3880 بخش خصوصی
14.6 9835   9835 11270   11270 چرخه ترکيبی
1.0 286 25 261 289 25 264 ديزلی
1.6 37996 148 37848 38589 148 38441 جمع
5.6 7385 2 7383 7802 2 7800 برقآبی و برق بادی
2.2 45381 150 45231 46391 150 46241 جمع
-1.0 14345   14345 14202   14202 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
-12.1 290   290 255   255 بخش خصوصی
-14.6 9194 58 9136 7852 110 7742 وزارت نيرو گازي
40.4 1871   1871 2626   2626 بخش خصوصی
14.0 9454   9454 10781   10781 چرخه ترکيبی
10.2 98 15 83 108 20 88 ديزلی
1.6 35252 73 35179 35824 130 35694 جمع
102.5 2619   2619 5303 1 5302 برقآبی و برق بادی
8.6 37871 73 37798 41127 131 40996 جمع
-7.0 12984   12984 12072   12072 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
-12.1 290   290 255   255 بخش خصوصی
-1.8 7551 58 7493 7414 99 7315 وزارت نيرو گازي
40.4 1871   1871 2626   2626 بخش خصوصی
18.8 8661   8661 10291   10291 چرخه ترکيبی
11.3 80 15 65 89 17 72 ديزلی
4.2 31437 73 31364 32747 116 32631 جمع
89.3 2619   2619 4958 0 4958 برقآبی و برق بادی
10.7 34056 73 33983 37705 116 37589 جمع
6.5 27564 73 27491 29344 116 29228 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵