اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (فروردين سال 1389)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
فروردين ماه
درصد رشد سال 1388 سال 1389 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
-6.6 6912   6912 6459   6459 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
-9.4 138   138 125   125 بخش خصوصی
26.0 1803 31 1772 2272 35 2237 وزارت نيرو گازي
7.0 1077   1077 1152   1152 بخش خصوصی
19.0 4292   4292 5106   5106 چرخه ترکيبی
1083.3 0.6 0.2 0.4 7.1 3 4.1 ديزلی
6.3 14223 31 14191 15121 38 15083 جمع
141.0 381   381 918 0 918 برقآبی و برق بادی
9.8 14604 31 14572 16039 38 16001 جمع
-9.4 480 0 480 435 0 435 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
0.0 9 0 9 9 0 9 بخش خصوصی
-11.8 17 2 15 15 0 15 وزارت نيرو گازي
0.0 9 0 9 9 0 9 بخش خصوصی
13.2 68 0 68 77 0 77 چرخه ترکيبی
400.0 0.1 0.1 0.1 0.5 0.2 0.3 ديزلی
-6.4 583 2 581 546 0 545 جمع
43.3 3 0 3 4.3 0.3 4 برقآبی و برق بادی
-6.2 586 2 584 550 1 549 جمع
-6.3 6432   6432 6024   6024 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
-10.1 129   129 116   116 بخش خصوصی
26.4 1786 29 1757 2257 35 2222 وزارت نيرو گازي
7.0 1068   1068 1143   1143 بخش خصوصی
19.1 4224   4224 5029   5029 چرخه ترکيبی
1220.0 0.5 0.15 0.35 6.6 2.8 3.8 ديزلی
6.9 13640 29 13610 14576 38 14538 جمع
141.8 378   378 914   914 برقآبی و برق بادی
10.5 14018 29 13988 15490 38 15452 جمع
-44.2 5231   5231 2917   2917 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
140.8 39680 419 39261 95559   95559 وزارت نيرو گازي
0.0 18580   18580 18586   18586 بخش خصوصی
-10.0 36737   36737 33051   33051 چرخه ترکيبی
213.4 685 569 116 2147 791 1356 ديزلی
50.9 100913 988 99925 152260 791 151469 جمع
28.7 1179817   1179817 1518676   1518676 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
-12.7 36002   36002 31420   31420 بخش خصوصی
15.7 572838 10646 562192 662926 11930 650996 وزارت نيرو گازي
13.2 303444   303444 343552   343552 بخش خصوصی
24.3 904424   904424 1124554   1124554 چرخه ترکيبی
22.8 2996525 10646 2985879 3681128 11930 3669198 جمع
-66.1 604427   604427 205191   205191 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
-66.1 604427 0 604427 205191 0 205191 جمع
2.8 73.0 57.4 73.1 75.8 44.4 75.9 ضريب بار توليدي درصد
  373 0 373 509 0 509 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵