اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (خرداد سال 1389)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
خرداد ماه
درصد رشد سال 1388 سال 1389 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.0 14935   14935 14935   14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
-14.6 12276 184 12092 10479 184 10295 وزارت نيرو گازي
28.4 4153   4153 5334   5334 بخش خصوصی
22.9 11117   11117 13664   13664 چرخه ترکيبی
1.7 418 30 388 425 30 395 ديزلی
4.5 43189 214 42975 45127 214 44913 جمع
1.1 7735 3 7732 7818 3 7815 برقآبی و برق بادی
4.0 50924 217 50707 52945 217 52728 جمع
0.3 14559   14559 14602   14602 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
-12.1 290   290 255   255 بخش خصوصی
-17.9 10104 123 9981 8292 123 8169 وزارت نيرو گازي
34.2 3312   3312 4444   4444 بخش خصوصی
14.6 9835   9835 11270   11270 چرخه ترکيبی
1.0 286 25 261 289 25 264 ديزلی
2.0 38386 148 38238 39152 148 39004 جمع
1.1 7718 2 7716 7802 2 7800 برقآبی و برق بادی
1.8 46104 150 45954 46954 150 46804 جمع
-1.4 14315   14315 14118   14118 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
-12.1 290   290 255   255 بخش خصوصی
-20.1 10117 123 9994 8088 123 7965 وزارت نيرو گازي
5.9 2779   2779 2944   2944 بخش خصوصی
20.3 9587   9587 11529   11529 چرخه ترکيبی
2.9 137 21 116 141 23 118 ديزلی
-0.4 37225 144 37081 37075 146 36929 جمع
7.1 5465 1 5464 5852   5852 برقآبی و برق بادی
0.6 42690 145 42545 42927 146 42781 جمع
0.6 13942   13942 14028   14028 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
-12.1 290   290 255   255 بخش خصوصی
-13.8 9150 101 9049 7883 123 7760 وزارت نيرو گازي
5.9 2779   2779 2944   2944 بخش خصوصی
23.3 9347   9347 11529   11529 چرخه ترکيبی
3.5 115 19 96 119 18 101 ديزلی
3.2 35623 120 35503 36758 141 36617 جمع
3.0 5344 1 5343 5504   5504 برقآبی و برق بادی
3.2 40967 121 40846 42262 141 42121 جمع
14.9 33441 121 33320 38435 141 38294 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵