اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (خرداد سال 1389)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
خرداد ماه
درصد رشد سال 1388 سال 1389 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
-1.3 8944   8944 8824   8824 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
24.5 110   110 137   137 بخش خصوصی
10.9 3486 54 3432 3867 45 3822 وزارت نيرو گازي
11.3 1491   1491 1659   1659 بخش خصوصی
19.3 5801   5801 6921   6921 چرخه ترکيبی
42.3 13 5.9 7.1 18.5 5.4 13.1 ديزلی
8.0 19845 60 19785 21427 50 21376 جمع
129.2 531 1 530 1217   1217 برقآبی و برق بادی
11.1 20376 61 20315 22644 50 22593 جمع
-2.6 604 0 604 588 0 588 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
28.6 7 0 7 9 0 9 بخش خصوصی
0.0 21 1 20 21 1 20 وزارت نيرو گازي
36.4 11 0 11 15 0 15 بخش خصوصی
17.6 91 0 91 107 0 107 چرخه ترکيبی
8.3 1.2 0.6 0.6 1.3 0.3 1.0 ديزلی
0.8 735 2 734 741 1 740 جمع
-16.7 6 0 6 5 0 5 برقآبی و برق بادی
0.7 741 2 740 746 1 745 جمع
-1.2 8340   8340 8236   8236 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
24.3 103   103 128   128 بخش خصوصی
11.0 3465 53 3412 3846 44 3802 وزارت نيرو گازي
11.1 1480   1480 1644   1644 بخش خصوصی
19.3 5710   5710 6814   6814 چرخه ترکيبی
45.8 11.8 5.3 6.5 17.2 5.1 12.1 ديزلی
8.2 19110 58 19052 20685 49 20636 جمع
130.9 525 1 524 1212   1212 برقآبی و برق بادی
11.5 19635 59 19576 21897 49 21848 جمع
28.3 1337   1337 1715   1715 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
57.5 135346 1846 133500 213143 3793 209350 وزارت نيرو گازي
128.0 51450   51450 117324   117324 بخش خصوصی
119.9 45118   45118 99195   99195 چرخه ترکيبی
52.2 3778 1579 2199 5752 1581 4171 ديزلی
84.4 237029 3425 233604 437129 5374 431755 جمع
18.1 1789967   1789967 2113250   2113250 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
16.6 29550   29550 34464   34464 بخش خصوصی
4.1 1059536 17059 1042477 1102896 17791 1085105 وزارت نيرو گازي
14.1 386159   386159 440518   440518 بخش خصوصی
22.1 1198606   1198606 1463568   1463568 چرخه ترکيبی
15.5 4463818 17059 4446759 5154696 17791 5136905 جمع
-57.7 614163   614163 259888   259888 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
-57.7 614163 0 614163 259888 0 259888 جمع
-2.6 83.5 67.6 83.6 80.9 48.0 81.0 ضريب بار توليدي درصد
  410 0 410 497 0 497 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵