اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (مهر سال 1389)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
مهر ماه
درصد رشد سال 1388 سال 1389 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.0 14935   14935 14935   14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
5.2 10876 184 10692 11438 184 11254 وزارت نيرو گازي
31.1 4315   4315 5658   5658 بخش خصوصی
2.4 13344   13344 13664   13664 چرخه ترکيبی
-2.4 418 30 388 408 30 378 ديزلی
5.0 44178 214 43964 46393 214 46179 جمع
0.7 7767 3 7764 7818 3 7815 برقآبی و برق بادی
4.4 51945 217 51728 54211 217 53994 جمع
0.1 14563   14563 14584   14584 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
-12.1 290   290 255   255 بخش خصوصی
2.5 9141 129 9012 9371 129 9242 وزارت نيرو گازي
35.9 3469   3469 4715   4715 بخش خصوصی
-2.7 11950   11950 11630   11630 چرخه ترکيبی
-2.4 288 25 263 281 25 256 ديزلی
2.9 39701 154 39547 40836 154 40682 جمع
5.0 7443 2 7441 7818 3 7815 برقآبی و برق بادی
3.2 47144 156 46988 48654 157 48497 جمع
2.8 13625   13625 14011   14011 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
-12.1 290   290 255   255 بخش خصوصی
0.1 9073 125 8948 9078 125 8953 وزارت نيرو گازي
79.0 1922   1922 3440   3440 بخش خصوصی
4.5 11413   11413 11924   11924 چرخه ترکيبی
-0.8 122 24 98 121 24 97 ديزلی
6.5 36445 149 36296 38829 149 38680 جمع
10.3 5154 1 5153 5686 1 5685 برقآبی و برق بادی
7.0 41599 150 41449 44515 150 44365 جمع
7.4 12603   12603 13535   13535 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
-12.1 290   290 255   255 بخش خصوصی
0.1 8266 108 8158 8275 118 8157 وزارت نيرو گازي
79.0 1922   1922 3440   3440 بخش خصوصی
2.1 10421   10421 10640   10640 چرخه ترکيبی
4.5 89 13 76 93 18 75 ديزلی
7.9 33591 121 33470 36238 136 36102 جمع
0.0 5024   5024 5024   5024 برقآبی و برق بادی
6.9 38615 121 38494 41262 136 41126 جمع
6.0 32431 121 32310 34390 136 34254 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

تاريخ بروزرساني :

مآخذ : شرکت های برق منطقه ای

حداکثر بار توليدی : شرکت مديريت شبکه برق ايران
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵