اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (مهر سال 1389)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
مهر ماه
درصد رشد سال 1388 سال 1389 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
1.8 6857   6857 6979   6979 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
-18.5 135   135 110   110 بخش خصوصی
8.9 3014 47 2967 3282 58 3224 وزارت نيرو گازي
35.9 1483   1483 2016   2016 بخش خصوصی
9.2 5416   5416 5913   5913 چرخه ترکيبی
21.2 6.6 4.7 1.9 8 5.1 2.9 ديزلی
8.3 16912 52 16860 18308 63 18245 جمع
11.9 494 0 494 553 0 553 برقآبی و برق بادی
8.4 17406 52 17354 18861 63 18798 جمع
2.8 468 0 468 481 0 481 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
-20.0 10 0 10 8 0 8 بخش خصوصی
0.0 20 1 19 20 1 19 وزارت نيرو گازي
33.3 12 0 12 16 0 16 بخش خصوصی
-26.4 129 0 129 95 0 95 چرخه ترکيبی
140.0 0.5 0.3 0.2 1.2 0.3 0.9 ديزلی
-2.9 640 1 638 621 1 620 جمع
0.0 3 0 3 3 0 3 برقآبی و برق بادی
-2.8 643 1 641 624 1 623 جمع
1.7 6389   6389 6498   6498 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
-18.4 125   125 102   102 بخش خصوصی
9.0 2994 46 2948 3262 57 3205 وزارت نيرو گازي
36.0 1471   1471 2000   2000 بخش خصوصی
10.0 5287   5287 5818   5818 چرخه ترکيبی
11.5 6.1 4.4 1.7 6.8 4.8 2 ديزلی
8.7 16272 50 16222 17687 62 17625 جمع
12.0 491   491 550   550 برقآبی و برق بادی
8.8 16763 50 16713 18237 62 18175 جمع
2.1 926   926 945   945 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0   0 0     بخش خصوصی
-7.2 159700 2369 157331 148201 4557 143644 وزارت نيرو گازي
9.7 63320   63320 69493   69493 بخش خصوصی
-29.2 50718   50718 35933   35933 چرخه ترکيبی
10.5 1845 1285 560 2039 1406 633 ديزلی
-7.2 276509 3654 272855 256611 5963 250648 جمع
5.9 1317416   1317416 1394514   1394514 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
-18.2 33836   33836 27680   27680 بخش خصوصی
10.3 874964 15458 859506 965068 16392 948676 وزارت نيرو گازي
45.4 394198   394198 573112   573112 بخش خصوصی
7.3 1187191   1187191 1274293   1274293 چرخه ترکيبی
11.2 3807605 15458 3792147 4234667 16392 4218275 جمع
-6.6 523690   523690 489133   489133 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
-6.6 523690 0 523690 489133 0 489133 جمع
3.1 76.3 59.3 76.3 79.3 64.4 79.4 ضريب بار توليدي درصد
  401 0 401 780 0 780 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵