اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (مرداد سال 1389)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
مرداد ماه
درصد رشد سال 1388 سال 1389 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.0 14935   14935 14935   14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
-14.2 12759 184 12575 10952 184 10768 وزارت نيرو گازي
27.4 4315   4315 5496   5496 بخش خصوصی
22.9 11117   11117 13664   13664 چرخه ترکيبی
-2.4 418 30 388 408 30 378 ديزلی
4.4 43834 214 43620 45745 214 45531 جمع
1.0 7740 3 7737 7818 3 7815 برقآبی و برق بادی
3.9 51574 217 51357 53563 217 53346 جمع
0.0 14477   14477 14477   14477 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
-12.1 290   290 255   255 بخش خصوصی
-16.7 9950 123 9827 8290 123 8167 وزارت نيرو گازي
32.2 3469   3469 4585   4585 بخش خصوصی
25.3 9409   9409 11794   11794 چرخه ترکيبی
-2.2 275 24 251 269 24 245 ديزلی
4.8 37870 147 37723 39670 147 39523 جمع
1.1 7249 3 7246 7328 3 7325 برقآبی و برق بادی
4.2 45119 150 44969 46998 150 46848 جمع
-4.7 14289   14289 13624   13624 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
-12.1 290   290 255   255 بخش خصوصی
-15.1 9920 125 9795 8425 125 8300 وزارت نيرو گازي
34.3 2746   2746 3687   3687 بخش خصوصی
22.5 9291   9291 11380   11380 چرخه ترکيبی
-6.9 144 22 122 134 23 111 ديزلی
2.2 36680 147 36533 37505 148 37357 جمع
17.8 6170 1 6169 7270   7270 برقآبی و برق بادی
4.5 42850 148 42702 44775 148 44627 جمع
-2.7 14074   14074 13701   13701 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
-12.1 290   290 255   255 بخش خصوصی
-11.6 9195 122 9073 8128 123 8005 وزارت نيرو گازي
30.2 2744   2744 3574   3574 بخش خصوصی
25.5 9022   9022 11327   11327 چرخه ترکيبی
-10.5 124 18 106 111 17 94 ديزلی
4.6 35449 140 35309 37096 140 36956 جمع
4.6 6140 1 6139 6420   6420 برقآبی و برق بادی
4.6 41589 141 41448 43516 140 43376 جمع
7.2 37284 141 37143 39968 140 39828 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

تاريخ بروزرساني :

مآخذ : شرکت های برق منطقه ای

حداکثر بار توليدی : شرکت مديريت شبکه برق ايران
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵