اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (مرداد سال 1389)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
مرداد ماه
درصد رشد سال 1388 سال 1389 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
-3.6 9309   9309 8976   8976 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
7.6 131   131 141   141 بخش خصوصی
-8.9 4919 62 4857 4479 68 4411 وزارت نيرو گازي
36.2 1743   1743 2374   2374 بخش خصوصی
24.3 5876   5876 7305   7305 چرخه ترکيبی
-13.0 23.1 5.9 17.2 20.1 6.7 13.4 ديزلی
5.9 22001 68 21933 23295 75 23220 جمع
-1.5 959   959 945   945 برقآبی و برق بادی
5.6 22960 68 22892 24240 75 24165 جمع
3.6 632 0 632 655 0 655 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
25.0 8 0 8 10 0 10 بخش خصوصی
-10.7 28 1 27 25 1 24 وزارت نيرو گازي
37.5 16 0 16 22 0 22 بخش خصوصی
16.5 97 0 97 113 0 113 چرخه ترکيبی
-12.5 1.6 0.3 1.3 1.4 0.4 1.0 ديزلی
5.6 783 1 781 826 1 825 جمع
25.0 4 0 4 5 0 5 برقآبی و برق بادی
5.7 787 1 785 831 1 830 جمع
-4.1 8677   8677 8321   8321 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
6.5 123   123 131   131 بخش خصوصی
-8.9 4891 61 4830 4454 67 4387 وزارت نيرو گازي
36.2 1727   1727 2352   2352 بخش خصوصی
24.5 5779   5779 7192   7192 چرخه ترکيبی
-13.0 21.5 5.6 15.9 18.7 6.3 12.4 ديزلی
5.9 21219 67 21152 22469 73 22395 جمع
-1.6 955   955 940   940 برقآبی و برق بادی
5.6 22174 67 22107 23409 73 23335 جمع
-89.5 6438   6438 674   674 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
-30.5 268087 4763 263324 186444 6385 180059 وزارت نيرو گازي
108.9 88758   88758 185413   185413 بخش خصوصی
-13.3 88576   88576 76756   76756 چرخه ترکيبی
-14.7 6864 1561 5303 5852 1844 4008 ديزلی
-0.8 458723 6324 452399 455139 8229 446910 جمع
-11.1 2126607   2126607 1889594   1889594 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
6.1 33158   33158 35180   35180 بخش خصوصی
-5.7 1431782 17663 1414119 1349496 18473 1331023 وزارت نيرو گازي
25.3 460727   460727 577370   577370 بخش خصوصی
28.5 1217152   1217152 1564551   1564551 چرخه ترکيبی
2.8 5269426 17663 5251763 5416191 18473 5397718 جمع
44.6 363631   363631 525904   525904 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
44.6 363631 0 363631 525904 0 525904 جمع
-1.0 84.7 64.7 84.8 83.7 71.7 83.7 ضريب بار توليدي درصد
  534 0 534 651 0 651 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵