اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (ارديبهشت سال 1389)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
ارديبهشت ماه
درصد رشد سال 1388 سال 1389 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.0 14935   14935 14935   14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
-14.6 12276 184 12092 10479 184 10295 وزارت نيرو گازي
12.8 4153   4153 4686   4686 بخش خصوصی
22.9 11117   11117 13664   13664 چرخه ترکيبی
1.7 418 30 388 425 30 395 ديزلی
3.0 43189 214 42975 44479 214 44265 جمع
1.1 7735 3 7732 7818 3 7815 برقآبی و برق بادی
2.7 50924 217 50707 52297 217 52080 جمع
0.3 14559   14559 14602   14602 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
-12.1 290   290 255   255 بخش خصوصی
-17.9 10104 123 9981 8292 123 8169 وزارت نيرو گازي
17.1 3312   3312 3880   3880 بخش خصوصی
14.6 9835   9835 11270   11270 چرخه ترکيبی
1.0 286 25 261 289 25 264 ديزلی
0.5 38386 148 38238 38588 148 38440 جمع
1.1 7717 2 7715 7802 2 7800 برقآبی و برق بادی
0.6 46103 150 45953 46390 150 46240 جمع
-2.2 14497   14497 14172   14172 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
-12.1 290   290 255   255 بخش خصوصی
-19.7 9984 123 9861 8015 123 7892 وزارت نيرو گازي
18.3 2261   2261 2674   2674 بخش خصوصی
15.6 9677   9677 11188   11188 چرخه ترکيبی
-3.3 123 19 104 119 23 96 ديزلی
-1.1 36832 142 36690 36423 146 36277 جمع
22.0 4646 1 4645 5670 1 5669 برقآبی و برق بادی
1.5 41478 143 41335 42093 147 41946 جمع
-2.1 13517   13517 13234   13234 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
-12.1 290   290 255   255 بخش خصوصی
-15.9 9162 115 9047 7704 90 7614 وزارت نيرو گازي
18.3 2261   2261 2674   2674 بخش خصوصی
19.2 9321   9321 11106   11106 چرخه ترکيبی
-13.4 112 16 96 97 19 78 ديزلی
1.2 34663 131 34532 35070 109 34961 جمع
14.8 4471 1 4470 5134   5134 برقآبی و برق بادی
2.7 39134 132 39002 40204 109 40095 جمع
6.3 31236 132 31104 33195 109 33086 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵