اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (ارديبهشت سال 1389)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
ارديبهشت ماه
درصد رشد سال 1388 سال 1389 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
-8.0 7785   7785 7163   7163 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
-5.9 153   153 144   144 بخش خصوصی
-9.2 3029 45 2984 2750 49 2701 وزارت نيرو گازي
18.9 1307   1307 1554   1554 بخش خصوصی
17.4 4972   4972 5835   5835 چرخه ترکيبی
-27.5 9.1 4.1 5 6.6 4.6 2 ديزلی
1.1 17255 49 17206 17453 54 17399 جمع
100.3 553 0.4 553 1108   1108 برقآبی و برق بادی
4.2 17809 50 17759 18561 54 18507 جمع
-8.3 539 0 539 494 0 494 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
-9.1 11 0 11 10 0 10 بخش خصوصی
17.6 17 0 17 20 1 19 وزارت نيرو گازي
40.0 10 0 10 14 0 14 بخش خصوصی
14.3 77 0 77 88 0 88 چرخه ترکيبی
-16.7 0.6 0.2 0.4 0.5 0.3 0.2 ديزلی
-4.3 655 0 654 627 1 625 جمع
0.0 5 0 5 5 0 5 برقآبی و برق بادی
-4.3 660 0 659 632 1 630 جمع
-8.0 7246   7246 6669   6669 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
-5.6 142   142 134   134 بخش خصوصی
-9.4 3012 45 2967 2730 48 2682 وزارت نيرو گازي
18.7 1297   1297 1540   1540 بخش خصوصی
17.4 4895   4895 5747   5747 چرخه ترکيبی
-28.2 8.5 3.9 4.6 6.1 4.3 1.8 ديزلی
1.4 16601 49 16552 16826 52 16774 جمع
101.2 548 0.4 548 1103   1103 برقآبی و برق بادی
4.6 17149 49 17100 17929 52 17877 جمع
5.1 1307   1307 1374   1374 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0   0 0     بخش خصوصی
79.2 81199   81199 145486 1144 144342 وزارت نيرو گازي
399.4 14874   14874 74283   74283 بخش خصوصی
281.1 18975   18975 72323   72323 چرخه ترکيبی
-30.4 2666 1087 1579 1856 1202 654 ديزلی
148.1 119021 1087 117934 295322 2346 292976 جمع
-6.6 1499018   1499018 1400144   1400144 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
-7.5 38978   38978 36046   36046 بخش خصوصی
-17.0 949516 15348 934168 788341 15806 772535 وزارت نيرو گازي
10.1 383341   383341 422068   422068 بخش خصوصی
12.1 1101974   1101974 1234777   1234777 چرخه ترکيبی
-2.3 3972827 15348 3957479 3881376 15806 3865570 جمع
-10.8 574877   574877 512832   512832 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
-10.8 574877 0 574877 512832 0 512832 جمع
-1.0 78.2 50.4 78.3 77.2 66.1 77.2 ضريب بار توليدي درصد
  372 0 372 504 0 504 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵