اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (شهريور سال 1389)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
شهريور ماه
درصد رشد سال 1388 سال 1389 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.0 14935   14935 14935   14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
-12.9 12944 184 12760 11276 184 11092 وزارت نيرو گازي
31.1 4315   4315 5658   5658 بخش خصوصی
22.9 11117   11117 13664   13664 چرخه ترکيبی
-2.4 418 30 388 408 30 378 ديزلی
5.0 44019 214 43805 46231 214 46017 جمع
1.0 7740 3 7737 7818 3 7815 برقآبی و برق بادی
4.4 51759 217 51542 54049 217 53832 جمع
0.0 14478   14478 14478   14478 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
-12.1 290   290 255   255 بخش خصوصی
-15.5 10120 123 9997 8552 123 8429 وزارت نيرو گازي
36.2 3469   3469 4726   4726 بخش خصوصی
25.3 9409   9409 11794   11794 چرخه ترکيبی
-2.2 275 24 251 269 24 245 ديزلی
5.3 38041 147 37894 40074 147 39927 جمع
1.1 7249 3 7246 7328 3 7325 برقآبی و برق بادی
4.7 45290 150 45140 47402 150 47252 جمع
-3.0 14297   14297 13875   13875 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
-12.1 290   290 255   255 بخش خصوصی
-12.0 9873 123 9750 8689 125 8564 وزارت نيرو گازي
27.9 2662   2662 3404   3404 بخش خصوصی
22.5 9378   9378 11486   11486 چرخه ترکيبی
-13.2 136 22 114 118 23 95 ديزلی
3.3 36636 145 36491 37827 148 37679 جمع
11.1 5910 1 5909 6566 1 6565 برقآبی و برق بادی
4.3 42546 146 42400 44393 149 44244 جمع
1.9 13700   13700 13954   13954 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
-12.1 290   290 255   255 بخش خصوصی
-10.4 9355 105 9250 8378 108 8270 وزارت نيرو گازي
27.8 2662   2662 3403   3403 بخش خصوصی
24.4 9230   9230 11486   11486 چرخه ترکيبی
-14.9 114 13 101 97 18 79 ديزلی
6.3 35351 118 35233 37573 126 37447 جمع
-6.4 5758 1 5757 5388   5388 برقآبی و برق بادی
4.5 41109 119 40990 42961 126 42835 جمع
5.2 36888 119 36769 38788 126 38662 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

تاريخ بروزرساني :

مآخذ : شرکت های برق منطقه ای

حداکثر بار توليدی : شرکت مديريت شبکه برق ايران
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵