اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (شهريور سال 1389)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
شهريور ماه
درصد رشد سال 1388 سال 1389 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
-0.7 8550   8550 8489   8489 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
8.3 144   144 156   156 بخش خصوصی
-9.6 4425 62 4363 4000 66 3934 وزارت نيرو گازي
25.2 1776   1776 2224   2224 بخش خصوصی
19.9 5670   5670 6801   6801 چرخه ترکيبی
-29.2 19.2 5.9 13.3 13.6 6.1 7.5 ديزلی
5.3 20584 68 20516 21684 72 21612 جمع
34.6 618 0.2 618 832   832 برقآبی و برق بادی
6.2 21202 68 21134 22516 72 22444 جمع
1.9 578 0 578 589 0 589 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
10.0 10 0 10 11 0 11 بخش خصوصی
-8.3 24 1 23 22 1 21 وزارت نيرو گازي
25.0 16 0 16 20 0 20 بخش خصوصی
9.3 97 0 97 106 0 106 چرخه ترکيبی
-21.4 1.4 0.3 1.1 1.1 0.5 0.6 ديزلی
3.1 726 1 725 749 2 748 جمع
25.0 4 0 4 5 0 5 برقآبی و برق بادی
3.2 730 1 729 754 2 753 جمع
-0.9 7972   7972 7900   7900 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
8.2 134   134 145   145 بخش خصوصی
-9.6 4401 61 4340 3978 65 3913 وزارت نيرو گازي
25.2 1760   1760 2204   2204 بخش خصوصی
20.1 5573   5573 6695   6695 چرخه ترکيبی
-29.8 17.8 5.6 12.2 12.5 5.6 6.9 ديزلی
5.4 19858 67 19791 20935 71 20864 جمع
34.6 614 0.2 614 827   827 برقآبی و برق بادی
6.3 20472 67 20405 21762 71 21691 جمع
40.1 686   686 961   961 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
-17.9 213421 5181 208240 175276 5871 169405 وزارت نيرو گازي
-5.4 117689   117689 111354   111354 بخش خصوصی
-49.9 70898   70898 35529   35529 چرخه ترکيبی
-30.1 5638 1560 4078 3941 1661 2280 ديزلی
-19.9 408332 6741 401591 327061 7532 319529 جمع
8.2 1640768   1640768 1775403   1775403 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
6.0 36904   36904 39110   39110 بخش خصوصی
-7.9 1294627 17224 1277403 1192783 18349 1174434 وزارت نيرو گازي
36.2 441234   441234 600940   600940 بخش خصوصی
24.4 1189400   1189400 1480025   1480025 چرخه ترکيبی
10.5 4602933 17224 4585709 5088261 18349 5069912 جمع
-17.9 654387   654387 537333   537333 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
-17.9 654387 0 654387 537333 0 537333 جمع
1.4 79.2 76.9 79.2 80.6 76.9 80.6 ضريب بار توليدي درصد
  535 0 535 735 0 735 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵