اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (سه ماهه اول سال 1389)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
سه ماهه اول ماه
درصد رشد سال 1388 سال 1389 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.0 14935 0 14935 14935 0 14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290 0 290 290 0 290 بخش خصوصی
-14.6 12276 184 12092 10479 184 10295 وزارت نيرو گازي
28.4 4153 0 4153 5334 0 5334 بخش خصوصی
22.9 11117 0 11117 13664 0 13664 چرخه ترکيبی
1.7 418 30 388 425 30 395 ديزلی
4.5 43189 214 42975 45127 214 44913 جمع
1.1 7735 3 7732 7818 3 7815 برقآبی و برق بادی
4.0 50924 217 50707 52945 217 52728 جمع
0.3 14559 0 14559 14602 0 14602 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
-12.1 290 0 290 255 0 255 بخش خصوصی
-17.9 10104 123 9981 8292 123 8169 وزارت نيرو گازي
34.2 3312 0 3312 4444 0 4444 بخش خصوصی
14.6 9835 0 9835 11270 0 11270 چرخه ترکيبی
1.0 286 25 261 289 25 264 ديزلی
2.0 38386 148 38238 39152 148 39004 جمع
1.1 7718 2 7716 7802 2 7800 برقآبی و برق بادی
1.8 46104 150 45954 46954 150 46804 جمع
-1.4 14315 0 14315 14118 0 14118 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
-12.1 290 0 290 255 0 255 بخش خصوصی
-20.1 10117 123 9994 8088 123 7965 وزارت نيرو گازي
5.9 2779 0 2779 2944 0 2944 بخش خصوصی
20.3 9587 0 9587 11529 0 11529 چرخه ترکيبی
2.9 137 21 116 141 23 118 ديزلی
-0.4 37225 144 37081 37075 146 36929 جمع
7.1 5465 1 5464 5852 0 5852 برقآبی و برق بادی
0.6 42690 145 42545 42927 146 42781 جمع
0.6 13942 0 13942 14028 0 14028 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
-12.1 290 0 290 255 0 255 بخش خصوصی
-13.8 9150 101 9049 7883 123 7760 وزارت نيرو گازي
5.9 2779 0 2779 2944 0 2944 بخش خصوصی
23.3 9347 0 9347 11529 0 11529 چرخه ترکيبی
3.5 115 19 96 119 18 101 ديزلی
3.2 35623 120 35503 36758 141 36617 جمع
3.0 5344 1 5343 5504 0 5504 برقآبی و برق بادی
3.2 40967 121 40846 42262 141 42121 جمع
14.9 33452 132 33320 38435 141 38294 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵