اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (سه ماهه اول سال 1389)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
سه ماهه اول ماه
درصد رشد سال 1388 سال 1389 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
-5.1 23641 0 23641 22446 0 22446 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
1.2 401 0 401 406 0 406 بخش خصوصی
6.9 8318 130 8188 8889 129 8760 وزارت نيرو گازي
12.6 3875 0 3875 4365 0 4365 بخش خصوصی
18.6 15065 0 15065 17862 0 17862 چرخه ترکيبی
41.9 22.7 10.2 12.5 32.2 13 19.2 ديزلی
5.2 51323 140 51183 54000 142 53858 جمع
121.3 1465 1 1464 3244 0 3243 برقآبی و برق بادی
8.4 52788 142 52647 57244 142 57101 جمع
-6.5 1623 0 1623 1517 0 1517 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
3.7 27 0 27 28 0 28 بخش خصوصی
1.8 55 3 52 56 2 54 وزارت نيرو گازي
26.7 30 0 30 38 0 38 بخش خصوصی
15.3 236 0 236 272 0 272 چرخه ترکيبی
21.1 1.9 0.9 1.1 2.3 0.8 1.5 ديزلی
-3.0 1973 4 1969 1913 3 1911 جمع
2.1 14 0 14 14.3 0.3 14 برقآبی و برق بادی
-3.0 1987 4 1983 1928 3 1925 جمع
-4.9 22018 0 22018 20929 0 20929 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
1.1 374 0 374 378 0 378 بخش خصوصی
6.9 8263 127 8136 8833 127 8706 وزارت نيرو گازي
12.5 3845 0 3845 4327 0 4327 بخش خصوصی
18.6 14829 0 14829 17590 0 17590 چرخه ترکيبی
43.8 20.8 9.4 11.5 29.9 12.2 17.7 ديزلی
5.5 49350 136 49213 52087 139 51948 جمع
122.5 1451 1 1450 3229 0 3229 برقآبی و برق بادی
8.9 50801 138 50663 55316 139 55177 جمع
-23.7 7875 0 7875 6006 0 6006 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0 0 0 0 0 0 بخش خصوصی
77.3 256225 2265 253960 454188 4937 449251 وزارت نيرو گازي
147.6 84904 0 84904 210193 0 210193 بخش خصوصی
102.9 100830 0 100830 204569 0 204569 چرخه ترکيبی
36.8 7129 3235 3894 9755 3574 6181 ديزلی
93.6 456963 5500 451463 884711 8511 876200 جمع
12.6 4468802 0 4468802 5032070 0 5032070 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
-2.5 104530 0 104530 101930 0 101930 بخش خصوصی
-1.1 2581890 43053 2538837 2554163 45527 2508636 وزارت نيرو گازي
12.4 1072944 0 1072944 1206138 0 1206138 بخش خصوصی
19.3 3205004 0 3205004 3822899 0 3822899 چرخه ترکيبی
11.2 11433170 43053 11390117 12717200 45527 12671673 جمع
-45.5 1793467   1793467 977911   977911 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
-45.5 1793467 0 1793467 977911 0 977911 جمع
-3.8 72.2 48.1 72.3 68.5 45.2 68.6 ضريب بار توليدي درصد
1155 0 1155 1510 0 1510 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵