اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (سه ماهه دوم سال 1389)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
سه ماهه دوم ماه
درصد رشد سال 1388 سال 1389 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.0 14935 0 14935 14935 0 14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290 0 290 290 0 290 بخش خصوصی
-12.9 12944 184 12760 11276 184 11092 وزارت نيرو گازي
31.1 4315 0 4315 5658 0 5658 بخش خصوصی
22.9 11117 0 11117 13664 0 13664 چرخه ترکيبی
-2.4 418 30 388 408 30 378 ديزلی
5.0 44019 214 43805 46231 214 46017 جمع
1.0 7740 3 7737 7818 3 7815 برقآبی و برق بادی
4.4 51759 217 51542 54049 217 53832 جمع
0.0 14478 0 14478 14478 0 14478 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
-12.1 290 0 290 255 0 255 بخش خصوصی
-15.5 10120 123 9997 8552 123 8429 وزارت نيرو گازي
36.2 3469 0 3469 4726 0 4726 بخش خصوصی
25.3 9409 0 9409 11794 0 11794 چرخه ترکيبی
-2.2 275 24 251 269 24 245 ديزلی
5.3 38041 147 37894 40074 147 39927 جمع
1.1 7249 3 7246 7328 3 7325 برقآبی و برق بادی
4.7 45290 150 45140 47402 150 47252 جمع
-3.0 14297 0 14297 13875 0 13875 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
-12.1 290 0 290 255 0 255 بخش خصوصی
-12.0 9873 123 9750 8689 125 8564 وزارت نيرو گازي
27.9 2662 0 2662 3404 0 3404 بخش خصوصی
22.5 9378 0 9378 11486 0 11486 چرخه ترکيبی
-13.2 136 22 114 118 23 95 ديزلی
3.3 36636 145 36491 37827 148 37679 جمع
11.1 5910 1 5909 6566 1 6565 برقآبی و برق بادی
4.3 42546 146 42400 44393 149 44244 جمع
1.9 13700 0 13700 13954 0 13954 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
-12.1 290 0 290 255 0 255 بخش خصوصی
-10.4 9355 105 9250 8378 108 8270 وزارت نيرو گازي
27.8 2662 0 2662 3403 0 3403 بخش خصوصی
24.4 9230 0 9230 11486 0 11486 چرخه ترکيبی
-14.9 114 13 101 97 18 79 ديزلی
6.3 35351 118 35233 37573 126 37447 جمع
-6.4 5758 1 5757 5388 0 5388 برقآبی و برق بادی
4.5 41109 119 40990 42961 126 42835 جمع
7.2 37289 146 37143 39970 142 39828 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵