اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (سه ماهه دوم سال 1389)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
سه ماهه دوم ماه
درصد رشد سال 1388 سال 1389 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
-1.8 27003 0 27003 26520 0 26520 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
7.6 407 0 407 438 0 438 بخش خصوصی
-7.0 13972 184 13788 12989 200 12789 وزارت نيرو گازي
30.8 5237 0 5237 6851 0 6851 بخش خصوصی
21.9 17516 0 17516 21357 0 21357 چرخه ترکيبی
-5.5 66.9 17.8 49.1 63.2 18.6 44.6 ديزلی
6.3 64202 202 64000 68218 219 68000 جمع
23.4 2582 1 2582 3187 0 3187 برقآبی و برق بادی
6.9 66784 202 66582 71405 219 71187 جمع
1.3 1826 0 1826 1849 0 1849 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
19.2 26 0 26 31 0 31 بخش خصوصی
-6.5 77 3 74 72 3 69 وزارت نيرو گازي
31.9 47 0 47 62 0 62 بخش خصوصی
14.1 291 0 291 332 0 332 چرخه ترکيبی
0.0 4.7 1.0 3.7 4.7 1.3 3.4 ديزلی
3.5 2272 4 2268 2351 4 2346 جمع
23.1 13 0 13 16 0 16 برقآبی و برق بادی
3.6 2285 4 2281 2367 4 2362 جمع
-2.0 25177 0 25177 24671 0 24671 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
6.8 381 0 381 407 0 407 بخش خصوصی
-7.0 13895 181 13714 12917 197 12720 وزارت نيرو گازي
30.8 5190 0 5190 6789 0 6789 بخش خصوصی
22.1 17225 0 17225 21025 0 21025 چرخه ترکيبی
-5.9 62.2 16.8 45.4 58.5 17.3 41.2 ديزلی
6.4 61930 198 61732 65868 214 65653 جمع
23.4 2569 1 2569 3171 0 3171 برقآبی و برق بادی
7.0 64500 198 64301 69039 214 68824 جمع
-62.4 7931 0 7931 2986 0 2986 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0 0 0 0 0 0 بخش خصوصی
-15.1 691873 13990 677883 587308 18208 569100 وزارت نيرو گازي
87.2 271012 0 271012 507245 0 507245 بخش خصوصی
-13.0 233883 0 233883 203555 0 203555 چرخه ترکيبی
-5.8 19752 4705 15047 18601 5091 13510 ديزلی
7.8 1224451 18695 1205756 1319695 23299 1296396 جمع
2.3 5415673 0 5415673 5541801 0 5541801 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
5.2 104217 0 104217 109616 0 109616 بخش خصوصی
-6.3 4106894 52320 4054574 3848520 55042 3793478 وزارت نيرو گازي
24.0 1369026 0 1369026 1697820 0 1697820 بخش خصوصی
26.2 3631740 0 3631740 4583165 0 4583165 چرخه ترکيبی
7.9 14627550 52320 14575230 15780922 55042 15725880 جمع
-9.7 1813502   1813502 1637345   1637345 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
-9.7 1813502 0 1813502 1637345 0 1637345 جمع
0.1 82.1 62.1 82.2 82.2 69.0 82.3 ضريب بار توليدي درصد
  1562 0 1562 1956 0 1956 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵