اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (تير سال 1389)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
تير ماه
درصد رشد سال 1388 سال 1389 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.0 14935   14935 14935   14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
-13.2 12438 184 12254 10790 184 10606 وزارت نيرو گازي
27.4 4315   4315 5496   5496 بخش خصوصی
22.9 11117   11117 13664   13664 چرخه ترکيبی
-2.4 418 30 388 408 30 378 ديزلی
4.8 43513 214 43299 45583 214 45369 جمع
1.0 7740 3 7737 7818 3 7815 برقآبی و برق بادی
4.2 51253 217 51036 53401 217 53184 جمع
0.0 14478   14478 14478   14478 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
-12.1 290   290 255   255 بخش خصوصی
-15.9 9704 123 9581 8158 123 8035 وزارت نيرو گازي
32.2 3469   3469 4585   4585 بخش خصوصی
25.3 9409   9409 11794   11794 چرخه ترکيبی
-2.2 275 24 251 269 24 245 ديزلی
5.1 37625 147 37478 39539 147 39392 جمع
1.1 7248 2 7246 7326 2 7324 برقآبی و برق بادی
4.4 44873 149 44724 46865 149 46716 جمع
-2.5 14295   14295 13942   13942 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
-12.1 290   290 255   255 بخش خصوصی
-13.5 9772 125 9647 8452 125 8327 وزارت نيرو گازي
19.4 2924   2924 3490   3490 بخش خصوصی
22.4 9422   9422 11536   11536 چرخه ترکيبی
-38.4 211 23 188 130 23 107 ديزلی
2.4 36914 148 36766 37805 148 37657 جمع
19.7 5887 1 5886 7044   7044 برقآبی و برق بادی
4.8 42801 149 42652 44849 148 44701 جمع
-1.7 14163   14163 13922   13922 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
-12.1 290   290 255   255 بخش خصوصی
-12.6 9208 125 9083 8052 125 7927 وزارت نيرو گازي
20.0 2918   2918 3502   3502 بخش خصوصی
21.8 9276   9276 11299   11299 چرخه ترکيبی
-8.7 127 20 107 116 17 99 ديزلی
3.2 35982 145 35837 37146 142 37004 جمع
11.3 5926 1 5925 6596   6596 برقآبی و برق بادی
4.4 41908 146 41762 43742 142 43600 جمع
6.6 36988 146 36842 39442 142 39300 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

تاريخ بروزرساني :

مآخذ : شرکت های برق منطقه ای

حداکثر بار توليدی : شرکت مديريت شبکه برق ايران
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵