اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (تير سال 1389)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
تير ماه
درصد رشد سال 1388 سال 1389 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
-1.0 9144   9144 9055   9055 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
6.8 132   132 141   141 بخش خصوصی
-2.5 4628 60 4568 4510 66 4444 وزارت نيرو گازي
31.1 1718   1718 2253   2253 بخش خصوصی
21.5 5970   5970 7251   7251 چرخه ترکيبی
19.9 24.6 6.0 18.6 29.5 5.8 23.7 ديزلی
7.5 21617 66 21551 23240 72 23168 جمع
40.3 1005 0.3 1005 1410   1410 برقآبی و برق بادی
9.0 22622 66 22555 24650 72 24578 جمع
-1.8 616 0 616 605 0 605 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
25.0 8 0 8 10 0 10 بخش خصوصی
0.0 25 1 24 25 1 24 وزارت نيرو گازي
33.3 15 0 15 20 0 20 بخش خصوصی
16.5 97 0 97 113 0 113 چرخه ترکيبی
29.4 1.7 0.4 1.3 2.2 0.4 1.8 ديزلی
1.6 763 1 761 775 1 774 جمع
20.0 5 0 5 6 0 6 برقآبی و برق بادی
1.8 768 1 766 781 1 780 جمع
-0.9 8528   8528 8450   8450 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
5.6 124   124 131   131 بخش خصوصی
-2.6 4603 59 4544 4485 65 4420 وزارت نيرو گازي
31.1 1703   1703 2233   2233 بخش خصوصی
21.5 5873   5873 7138   7138 چرخه ترکيبی
19.2 22.9 5.6 17.3 27.3 5.4 21.9 ديزلی
7.7 20854 65 20789 22464 70 22394 جمع
40.4 1000 0.3 1000 1404   1404 برقآبی و برق بادی
9.2 21854 65 21789 23868 70 23798 جمع
67.4 807   807 1351   1351 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
7.2 210365 4046 206319 225588 5952 219636 وزارت نيرو گازي
226.0 64565   64565 210478   210478 بخش خصوصی
22.7 74409   74409 91270   91270 چرخه ترکيبی
21.5 7250 1584 5666 8808 1586 7222 ديزلی
50.4 357396 5630 351766 537495 7538 529957 جمع
13.9 1648298   1648298 1876804   1876804 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
3.4 34155   34155 35326   35326 بخش خصوصی
-5.4 1380485 17433 1363052 1306241 18220 1288021 وزارت نيرو گازي
11.2 467065   467065 519510   519510 بخش خصوصی
25.6 1225188   1225188 1538589   1538589 چرخه ترکيبی
11.0 4755191 17433 4737758 5276470 18220 5258250 جمع
-27.8 795484   795484 574108   574108 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
-27.8 795484 0 795484 574108 0 574108 جمع
1.9 84.0 61.0 84.1 85.9 68.0 86.0 ضريب بار توليدي درصد
  493 0 493 570 0 570 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵