اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (سه ماهه چهارم سال 1389)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
سه ماهه چهارم ماه
درصد رشد سال 1388 سال 1389 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.0 14935 0 14935 14935 0 14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290 0 290 290 0 290 بخش خصوصی
18.4 10479 184 10295 12410 184 12226 وزارت نيرو گازي
24.2 4686 0 4686 5820 0 5820 بخش خصوصی
2.3 13664 0 13664 13984 0 13984 چرخه ترکيبی
-4.0 425 30 395 408 30 378 ديزلی
7.6 44479 214 44265 47847 214 47633 جمع
10.1 7796 3 7793 8581 3 8578 برقآبی و برق بادی
7.9 52275 217 52058 56428 217 56211 جمع
-0.3 14603 0 14603 14566 0 14566 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
0.0 255 0 255 255 0 255 بخش خصوصی
17.5 8991 132 8859 10568 132 10436 وزارت نيرو گازي
25.3 3880 0 3880 4862 0 4862 بخش خصوصی
1.4 12152 0 12152 12322 0 12322 چرخه ترکيبی
-3.7 297 25 272 286 25 261 ديزلی
6.7 40178 157 40021 42859 157 42702 جمع
18.6 7235 2 7233 8581 3 8578 برقآبی و برق بادی
8.5 47413 159 47254 51440 160 51280 جمع
-4.3 14154 0 14154 13548 0 13548 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
0.0 255 0 255 255 0 255 بخش خصوصی
14.8 8984 125 8859 10310 129 10181 وزارت نيرو گازي
-0.1 2407 0 2407 2405 0 2405 بخش خصوصی
-0.1 12152 0 12152 12139 0 12139 چرخه ترکيبی
-43.9 132 18 114 74 23 51 ديزلی
1.7 38084 143 37941 38731 152 38579 جمع
39.9 5378 0 5378 7524 1 7523 برقآبی و برق بادی
6.4 43462 143 43319 46255 153 46102 جمع
13.6 11513 0 11513 13082 0 13082 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
0.0 255 0 255 255 0 255 بخش خصوصی
19.0 7555 97 7458 8989 85 8904 وزارت نيرو گازي
-0.1 2407 0 2407 2405 0 2405 بخش خصوصی
17.3 10181 0 10181 11939 0 11939 چرخه ترکيبی
-55.8 95 16 79 42 14 28 ديزلی
14.7 32006 113 31893 36712 99 36613 جمع
8.1 5229 0 5229 5650 0 5650 برقآبی و برق بادی
13.8 37235 113 37122 42362 99 42263 جمع
-7.7 29103 113 28990 26853 99 26754 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵