اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (سه ماهه چهارم سال 1389)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
سه ماهه چهارم ماه
درصد رشد سال 1388 سال 1389 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
-6.0 21671 0 21671 20367 0 20367 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
-5.4 349 0 349 330 0 330 بخش خصوصی
-8.9 4983 77 4906 4542 72 4470 وزارت نيرو گازي
-3.4 3510 0 3510 3389 0 3389 بخش خصوصی
15.3 12973 0 12973 14956 0 14956 چرخه ترکيبی
-22.7 11.0 8.4 2.6 8.5 7.7 0.8 ديزلی
0.2 43497 85 43412 43593 80 43513 جمع
-36.0 2295 0 2295 1468 0 1468 برقآبی و برق بادی
-1.6 45792 86 45707 45061 80 44981 جمع
-4.3 1431 0 1431 1370 0 1370 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
-4.2 24 0 24 23 0 23 بخش خصوصی
4.7 43 2 41 45 3 42 وزارت نيرو گازي
0.0 31 0 31 31 0 31 بخش خصوصی
22.0 205 0 205 250 0 250 چرخه ترکيبی
-50.0 1.0 0.6 0.4 0.5 0.5 0.0 ديزلی
-0.9 1735 3 1732 1720 4 1716 جمع
-25.0 16 0 16 12 0 12 برقآبی و برق بادی
-1.1 1751 3 1748 1732 4 1728 جمع
-6.1 20240 0 20240 18997 0 18997 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
-5.5 325 0 325 307 0 307 بخش خصوصی
-9.0 4940 75 4865 4497 69 4428 وزارت نيرو گازي
-3.5 3479 0 3479 3358 0 3358 بخش خصوصی
15.2 12768 0 12768 14706 0 14706 چرخه ترکيبی
-20.0 10.0 7.8 2.2 8 7.2 0.8 ديزلی
0.3 41762 83 41679 41873 76 41797 جمع
-36.1 2279 0 2279 1456 0 1456 برقآبی و برق بادی
-1.6 44041 83 43958 43329 76 43253 جمع
99.9 13643 0 13643 27275 0 27275 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0 0 0 0 0 0 بخش خصوصی
41.6 445911 1052 444859 631224 248 630976 وزارت نيرو گازي
23.0 351179 0 351179 431973 0 431973 بخش خصوصی
99.0 690602 0 690602 1374463 0 1374463 چرخه ترکيبی
-25.8 3069 2261 808 2277 2007 270 ديزلی
64.0 1504404 3313 1501091 2467212 2255 2464957 جمع
-31.3 2305396 0 2305396 1582805 0 1582805 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
-5.4 87887 0 87887 83182 0 83182 بخش خصوصی
-29.6 1209821 25260 1184561 851558 23992 827566 وزارت نيرو گازي
-17.5 736335 0 736335 607526 0 607526 بخش خصوصی
-14.6 2226822 0 2226822 1902246 0 1902246 چرخه ترکيبی
-23.4 6566261 25260 6541001 5027317 23992 5003325 جمع
10.5 3321711   3321711 3671779   3671779 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
10.5 3321711 0 3321711 3671779 0 3671779 جمع
0.9 77.6 36.2 77.7 78.5 33.9 78.6 ضريب بار توليدي درصد (با در نظر گرفتن صنايع بزرگ)
  1344 0 1344 1750 0 1750 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵