سوخت نيروگاه هاي ديزلي در خرداد ماه سال 1387

جدول 2

مشخصات نيروگاه ها به تفکيک نوع نيروگاه در ماه خرداد سال 1387
توليد ناويژه
(مگاوات ساعت)
قدرت بهره برداري شده
(مگاوات)
قدرت قابل توليد
(مگاوات)
ميانگين قدرت عملي
(مگاوات)
قدرت نامي
(مگاوات)
سازمان بهره بردار نيروگاه
            نيروگاه هاي ديزلي
236.50 3.00 4.00 4.00 10.58 آذربايجان اردبيل
25.30 7.50 15.00 15.00 31.74 آذربايجان مغان
      0.90 1.56 اصفهان انارک
      9.00 15.29 اصفهان خور وبيابانک
      1.13 2.01 اصفهان سميرم
      6.50 9.60 اصفهان گلپايگان
      1.30 2.68 اصفهان لردگان
26.00 0.11 0.12 0.14 0.15 اصفهان مصر
      0.55 1.00 اصفهان نائين
      1.30 3.80 خراسان بشرويه
633.75 2.50 2.50 18.10 21.50 خراسان بيرجند
270.00 1.25 1.25 7.95 9.50 خراسان فردوس
1026.38 4.50 4.50 25.50 29.00 خراسان قاين(ديزلي)
      1.80 6.00 خراسان گناباد
56.20 0.30 0.30 3.50 5.80 خراسان نهبندان
1470.00 19.00 19.00 20.50 30.00 سيستان و بلوچستان ايرانشهر(ديزلي)
3730.00 11.50 11.50 15.00 22.00 سيستان و بلوچستان خاش
4410.00 13.50 13.50 13.00 21.50 سيستان و بلوچستان زابل
2380.00 12.00 12.00 16.00 24.00 سيستان و بلوچستان زاهدان(ديزلي)
4373.96 12.00 12.00 13.00 19.50 سيستان و بلوچستان سراوان
      12.50 15.00 غرب سنندج(ديزلي)
2914.00 8.00 9.60 14.40 18.00 فارس اوز
365.05 1.47 1.70 2.60 3.60 فارس بيرم
1233.70 4.60 5.00 5.00 6.00 فارس داراب
      1.60 2.00 فارس دهرم
      2.00 3.50 فارس شيراز(ديزلي)
349.80 0.90 1.20 1.20 1.50 فارس عمادده
304.00 5.20 5.20 5.20 6.00 فارس كنگان(ديزلي)
      2.00 3.00 فارس لامرد
539.50 6.80 9.00 12.00 15.00 هرمزگان پارسيان
415.10 10.50 13.00 13.00 21.00 هرمزگان جاسک
619.10 6.00 7.00 7.80 9.00 هرمزگان درگهان
      2.20 7.20 هرمزگان هرمز
      5.30 10.00 يزد طبس
25378.34 130.63 147.37 260.97 388.02   جمع شبکه سراسري
5173.90 11.35 12.50 12.50 15.00 فارس خارک
      0.50 0.50 يزد حاجي آباد زرين
      0.19 0.20 يزد رباط خان
      0.31 0.31 يزد ناي بند
536.00 8.00 10.30 11.00 13.87 آب و برق کيش کيش(ديزلي)
5709.90 19.35 22.80 24.50 29.88   جمع خارج از شبکه
31088.24 149.98 170.17 285.46 417.90   جمع کل

تاريخ بروز رساني : اسفند ماه 87
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵