سوخت نيروگاه هاي ديزلي در تير ماه سال 1388

جدول 1

مشخصات نيروگاه ها به تفکيک نوع نيروگاه در ماه تير سال 1388
ضريب بار راندمان ميانگين ساعت کار سوخت مصرفي توليد ويژه
(مگاوات ساعت)
نيروگاه
جمع خارج شبکه شبکه
              نيروگاه هاي ديزلي
8.42 24.36 63.50     71.90 150.00 اردبيل
4.18 23.29 25.83     99.56 242.00 مغان
              انارک
              خور وبيابانک
              سميرم
              گلپايگان
              لردگان
              مصر
              نائين
              بشرويه
23.42 37.26 48.00     87.12 320.00 بيرجند
17.47 40.37 48.00     30.00 126.00 فردوس
14.88 35.62 100.00     115.82 421.00 قاين(ديزلي)
              گناباد
              نهبندان
28.36 29.29 196.25     1275.01 3766.00 ايرانشهر(ديزلي)
31.27 29.72 198.83     583.40 1744.00 خاش
33.27 31.29 253.00     1068.63 3340.00 زابل
21.35 30.50 147.38     776.18 2380.00 زاهدان(ديزلي)
24.84 27.39 163.90     691.37 1877.00 سراوان
              سنندج(ديزلي)
23.75 36.46 191.80     496.63 1750.00 اوز
28.63 34.72 212.00     60.00 201.00 بيرم
24.50 31.62 189.50     214.83 656.00 داراب
              دهرم
              شيراز(ديزلي)
28.90 34.66 281.33     52.00 174.00 عمادده
4.50 28.37 45.00     44.00 126.00 كنگان(ديزلي)
              لامرد
              پارسيان
              جاسک
              درگهان
              هرمز
              طبس
23.29 30.60 2164.32     5666.45 17273.00 جمع شبکه سراسري
68.32 35.49 587.80     1521.10 5469.00 خارک
16.13 19.27       29.00 57.00 حاجي آباد زرين
9.88 18.26       3.00 6.00 خروان عليا
10.01 13.88       9.50 14.00 رباط خان
47.85 32.09       31.00 107.00 ناي بند
3.47 31.06 24.25     62.75 199.00 کيش(ديزلي)
40.45 34.82 612.05     1656.35 5852.00 جمع خارج از شبکه
26.04 31.56 2776.37     7322.80 23125.00 جمع کل

مآخذ : معاونت منابع انساني و تحقيقات- دفتر فن آوري اطلاعات و آمار- معاون اطلاع رساني و آمار
تاريخ بروز رساني : پاييز 88
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵