نيروگاه هاي آبي

معاونت فني و طرح هاي توسعه

معاونت فني و طرح هاي توسعه در يك نگاه (شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران)
وضعيت مطالعات وضعيت نام پروژه ظرفيت (MW) ملاحظات
مخزني شناخت حوضه قزل اوزن ۱۰۵۵ ظرفيت هاي فاز شناخت تقريبي است
حوضه زهره ۲۵۰
گرشا-گدار پير ۲۲
فاز ۱ زالكي ۴۷۰  
ليرو ۳۴۰  
خرسان ۲ ۵۸۰  
خرسان ۱ ۳۹۰  
بازفت ۲۴۰  
كوران بوزان ۲۸۰  
سردشت ۱۵۰  
فاز ۲ خرسان ۳ ۳۰۰  
بختياري ۱۵۰۰  
سازبن ۳۷۵ محور قديم
جرياني شناخت سازبن جديد محور ۲ ۳۰۰ محور جرياني
متوسط و كوچك ۹۸۸ ۱۱۸ دستگاه
فاز ۱ ارس ۲۷۰ ۱۳۰ مگاوات در خاك ارمنستان واقع است
كارون ۲ ۱۰۰۰ محور ۸ با افزايش ظرفيت و به صورت جرياني
سزار/دز ۸۰۰  
كرخه ۲ ۲۰۰  
متوسط و كوچك ۱۹۴ ۱۰۰ دستگاه
فاز ۲ نمارستاق ۳۱/۴ زنجيره اي ۲ دستگاه
سردآبرود ۱۸/۹ زنجيره اي ۴ دستگاه
عزيزآباد-آبسرده و دوپلان ۲۰/۸  
ناري ۲/۵  
زيوكه ۱۵/۸  
سوله دكل ۱۴/۶  
نيروگاه هاي تلمبه ذخيره اي شناخت كل كشور ۵۰۰۰ براي فاز شناخت حداقل ۱۵۰۰۰ مگاوات مطالعه شده و ۵۰۰۰ مگاوات براساس نياز شبكه انتخاب شده است
فاز ۱ ايلام ۱۰۰۰  
انتقال آب فاز ۱ تنگه معشوره ۱۶۶  
مطالعات پروژه اي       ۹ پروژه

تاريخ بروز رساني : تیرماه ۱۳۸۶
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵