اطلاعات ماهانه پيك بار همزمان شبكه سراسري

پيك بار همزمان شبكه سراسري

پيك بار همزمان شبكه سراسري
1390
حداكثر بار (MW) ساعت روز ماه
28332 20:24 31 فروردين
33058 21:25 31 ارديبهشت
36794 21:53 30 خرداد
41014 14:48 18 تير
42248 14:47 12 مرداد
38510 20:34 01 شهريور
34147 19:13 03 مهر
29593 17:54 04 آبان
29442 17:56 23 آذر
29757 17:53 11 دي
29422 18:15 11 بهمن
29514 18:49 22 اسفند

مآخذ : معاونت منابع انساني و تحقيقات- دفتر فن آوري اطلاعات و آمار- معاون اطلاع رساني و آمار
تاريخ بروز رساني : اسفند ماه 1390
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵