اطلاعات ماهانه پيك بار همزمان شبكه سراسري

پيك بار همزمان شبكه سراسري

پيك بار همزمان شبكه سراسري
1394
حداكثر نياز مصرف اصلاحي(MW) ساعت روز ماه
34121 20:58 22 فروردين
39963 14:20 30 اردیبهشت
47834 14:40 31 خرداد
50177 14:26 20 تیر
49889 14:32 10 مرداد
46796 14:27 2 شهریور
40585 19:11 11 مهر
34646 18:26 5 آبان
33875 17:35 23 آذر
33163 17:49 2 دی
34044 18:35 13 بهمن
33134 18:51 10 اسفند

مآخذ : معاونت منابع انساني و تحقيقات- دفتر فن آوري اطلاعات و آمار- معاون اطلاع رساني و آمار
تاريخ بروز رساني :اسفند ماه 1394
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵