اطلاعات ماهانه پيك بار همزمان شبكه سراسري

پيك بار همزمان شبكه سراسري

پيك بار همزمان شبكه سراسري
1395
حداكثر نياز مصرف اصلاحي(MW) ساعت روز ماه
32581 20:48 30 فروردين
42322 14:29 29 اردیبهشت
45906 15:03 31 خرداد
53041 14:50 30 تیر
51681 14:29 2 مرداد
49289 14:44 10 شهریور
42534 13:36 3 مهر
36529 18:24 3 آبان
35505 17:59 28 آذر
35298 17:50 7 دی
33540 18:46 19 بهمن
33660 18:50 21 اسفند

مآخذ : معاونت تحقيقات و منابع انساني - دفتر فن آوري اطلاعات ،ارتباطات و آمار- معاون اطلاعات و آمار
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵