اطلاعات ماهانه پيك بار همزمان شبكه سراسري

پيك بار همزمان شبكه سراسري

پيك بار همزمان شبكه سراسري
1396
حداكثر نياز مصرف اصلاحي(MW) ساعت روز ماه
37554 20:49 26 فروردين
41918 14:38 25 اردیبهشت
50069 14:13 30 خرداد
55364 15:18 14 تیر
55442 14:45 8 مرداد
53329 14:44 1 شهريور
44724 19:13 1 مهر
33442 17:59 8 آبان
37106 17:42 21 آذر
36943 18:09 19 دی
36500 18:49 14 بهمن
35892 18:54 21 اسفند

مآخذ : معاونت تحقيقات و منابع انساني - دفتر فن آوري اطلاعات ،ارتباطات و آمار- معاون اطلاعات و آمار
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵