اطلاعات ماهانه پيك بار همزمان شبكه سراسري

پيك بار همزمان شبكه سراسري

پيك بار همزمان شبكه سراسري
1397
حداكثر نياز مصرف اصلاحي(MW) ساعت روز ماه
37809 20:27 21 فروردين
41520 21:03 31 ارديبهشت
50713 14:33 30 خرداد
57097 16:38 20 تير
57033 14:46 06 مرداد
50373 14:27 03 شهريور
45795 18:57 01 مهر
37542 18:39 01 آبان
35686 17:53 27 آذر
36380 18:02 22 دی
35856 18:59 03 بهمن
36486 19:06 20 اسفند

مآخذ : معاونت تحقيقات و منابع انساني - دفتر فن آوري اطلاعات ،ارتباطات و آمار- معاون اطلاعات و آمار
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵