اطلاعات ماهانه پيك بار همزمان شبكه سراسري

پيك بار همزمان شبكه سراسري

پيك بار همزمان شبكه سراسري
1398
حداكثر نياز مصرف اصلاحي(MW) ساعت روز ماه
34632 20:29 27 فروردین

مآخذ : معاونت تحقيقات و منابع انساني - دفتر فن آوري اطلاعات ،ارتباطات و آمار- معاون اطلاعات و آمار
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵