عملکرد و پيش بيني بهره برداري نيروگاهها

پيش بيني نيروگاه هايي در دست بهره برداري در سال آينده

سال ۱۳۸۸ پيش بيني
نام نيروگاه نوع واحد شماره واحد ظرفيت (مگاوات)
عملكرد
۱۳۸۸ زباله سوز شيراز برق بادي و ساير ۱و۲ ۱
۱۳۸۸ خورشيدی تبريز برق بادي و ساير ۱ ۰
۱۳۸۸/۱/۲۳ پارس جنوبی (صنايع بزرگ) گازي ۱۳ ۱۵۹
۱۳۸۸/۲/۹ خرمشهر(بخش خصوصی) گازي ۱۲ ۱۶۲
۱۳۸۸/۲/۱۰ شهيد کاوه گازي ۱۲ ۱۵۹
۱۳۸۸/۲/۱۲ چابهار گازی گازي ۱۱ ۱۵۹
۱۳۸۸/۳/۱۷ پارس جنوبی (صنايع بزرگ) گازي ۱۴ ۱۵۹
۱۳۸۸/۴/۲ شهيد کاوه گازي ۱۳ ۱۵۹
۱۳۸۸/۴/۵ کاشان گازي ۱۱ ۱۶۲
۱۳۸۸/۴/۲۰ خرمشهر(بخش خصوصی) گازي ۱۳ ۱۶۲
۱۳۸۸/۴/۲۲ شهيد رجايی (تاکام) برقآبي ۱ ۵
۱۳۸۸/۵/۱۱ چرخه ترکيبی يزد چرخه تركيبي ۲ ۱۵۹
۱۳۸۸/۵/۱۸ شهيد رجايی (تاکام) برقآبي ۲ ۵
۱۳۸۸/۵/۲۲ شهيد کاوه گازي ۱۴ ۱۵۹
۱۳۸۸/۵/۳۰ کاشان گازي ۱۲ ۱۶۲
۱۳۸۸/۶/۴ پالايش گاز ايلام گازي ۱و۲ ۵۰
۱۳۸۸/۶/۱۸ دماوند چرخه تركيبي ۱۳ ۱۶۰
۱۳۸۸/۷/۱۹ فجر گازي ۶و۷ ۲۵۰
۱۳۸۸/۹/۵ پارس جنوبی (صنايع بزرگ) گازي ۱۵ ۱۵۹
۱۳۸۸/۹/۱۸ نوشهر ** گازي ۱ ۲۵
۱۳۸۸/۹/۲۱ لوارک برقآبي ۱ ۲۲
۱۳۸۸/۹/۱۹ نوشهر ** گازي ۲ ۲۵
۱۳۸۸/۹/۲۶ پارس جنوبی (صنايع بزرگ) گازي ۱۶ ۱۵۹
۱۳۸۸/۱۱/۱۳ دماوند چرخه تركيبي ۱۴ ۱۶۰
۱۳۸۸/۱۲/۲ بادی تبريز برق بادي و ساير ۱ ۱
۱۳۸۸/۱۲/۲۸ دماوند چرخه تركيبي ۱۵ ۱۶۰
جمع كل ۲۹۴۴

مآخذ : شركت مديريت شبكه برق ايران، شركت توسعه برق ايران و شركت توسعه ي منابع آب و نيروي ايران

گردآوري و تنظيم : معاون اطلاع رساني و آمار-دفتر فناوري اطلاعات و آمار- معاونت منابع انساني و تحقيقات

تاريخ بروز رساني : آذرماه ۱۳۹۰
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵