عملکرد و پيش بيني بهره برداري نيروگاهها

پيش بيني نيروگاه هايي در دست بهره برداري در سال آينده

سال ۱۳۸۹ پيش بيني
نام نيروگاه نوع واحد شماره واحد ظرفيت (مگاوات)
عملكرد
۱۳۸۹/۰۱/۲۲ لوارک آبی ۲۲ ۲
۱۳۸۹/۰۳/۰۶ علی آباد (خصوصی) گازی ۱۶۲ ۱۱
۱۳۸۹/۰۳/۰۷ علی آباد (خصوصی) گازی ۱۶۲ ۱۲
۱۳۸۹/۰۳/۰۷ خرمشهر(خصوصی) گازی ۱۶۲ ۱۴
۱۳۸۹/۰۳/۳۰ علی آباد (خصوصی) گازی ۱۶۲ ۱۳
۱۳۸۹/۰۴/۰۳ چرخه ترکيبی اروميه گازی ۱۶۲ ۱۵
۱۳۸۹/۰۴/۲۳ علی آباد (خصوصی) گازی ۱۶۲ ۱۴
۱۳۸۹/۰۴/۲۴ زاگرس (کرمانشاه) گازی ۱۶۲ ۱۱
جمع عملكرد ۱۱۵۶
 
پيش بيني
  علی آباد (خصوصی) گازی ۱۶-۱۵ ۳۲۴
  منج آبی ۱-۲ ۶
  شهيد رجايي (تاکام) آبی ۳ ۵
  خرمشهر(خصوصی) گازی ۱۶-۱۵ ۳۲۴
  اردبيل گازی ۱۲-۱۱ ۳۲۴
  زنجان گازی ۱۴-۱۱ ۶۴۸
  کيش گازی ۷ ۵۰
  دماوند چرخه ۴ ۱۶۰
  يزد چرخه ۳ ۱۶۰
  چرخه ترکيبی اروميه گازی ۱۶ ۱۶۲
  سمنان گازی ۱۲-۱۱ ۳۲۴
  زاگرس (کرمانشاه) گازی ۱۴-۱۲ ۴۸۶
  اسلام آباد گازی ۱۲-۱۱ ۱۰۰
  خارک گازی ۱۱ ۲۵
  کارون ۴ آبی ۱۴-۱۱ ۱۰۰۰
  تجديدپذير - - ۷
  توليد پراکنده و CHP - - ۲۲۰
  اتمی بوشهر اتمی ۲-۱ ۱۰۰۰
جمع پيش بيني ۵۳۲۵
جمع كل ۶۴۸۱

مآخذ : شركت مديريت شبكه برق ايران، شركت توسعه برق ايران و شركت توسعه ي منابع آب و نيروي ايران

گردآوري و تنظيم : معاون اطلاع رساني و آمار-دفتر فناوري اطلاعات و آمار- معاونت منابع انساني و تحقيقات

تاريخ بروز رساني : آذرماه ۱۳۹۰
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵